Bibliotek 2010

Statistiken för 2010 visar att det gjordes närmare 80 miljoner lokala lån och drygt 86 miljoner besök vid alla biblioteksenheterna samlat under 2010.

Från och med 2011 blev Kungl. biblioteket statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Den här rapporten redovisar uppgifter om 2010 års verksamhet vid landets folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek. Totalt sett har 430 bibliotek lämnat uppgifter om sin verksamhet i tre olika enkäter.

I årets undersökning noteras en nedgång i antalet biblioteksenheter. Totalt sett lades 46 folkbiblioteksfilialer och två bokbussar ned. Två specialbibliotek slogs ihop och ett annat delades på tre myndigheter. Dessutom stängdes fyra sjukhusbibliotek.

Folkbibliotek

Det minskade antalet filialer på folkbiblioteken medförde att antalet anställda minskade med drygt 200 personer och antalet tryckta böcker med 1,7 miljoner exemplar. Antalet besök på folkbiblioteken är dock detsamma som året innan, totalt 67 miljoner besök. Allt fler besöker också folkbiblioteken via Internet för att söka och låna. Totalt sett ökade e-bokslånen på folkbiblioteken med 68 procent jämfört med året innan.

Antalet rapporterade övriga utlåningsställen som administrerades av folkbiblioteken ökar. En del av förklaringen är färre filialer. I vissa fall finns en mindre del av beståndet sedan kvar på filialens plats och blir ett ”serviceställe” utan personal. Folkbiblioteken har också blivit bättre på att rapportera till exempel cirkulation av bokkassar på förskolor, depositioner på servicehus och distribution via affärer och kommunala inrättningar. En följd av ökningen av antalet övriga utlåningsställen är att allt fler lån som görs inte registreras i lånestatistiken och detta påverkar det totala antalet rapporterade lån negativt. Folkbiblioteken rapporterade två miljoner färre lån än året innan.

Forskningsbibliotek

Forskningsbibliotekens bestånd är närmare 50 miljoner fysiska medier och 3 miljoner digitala titlar. Dessutom 62 000 titlar av periodika och tidningar. Det gjordes totalt 10 miljoner lån från forskningsbibliotekens samlingar under 2010. Dessutom gjordes drygt 31 miljoner nedladdningar från forskningsbiblioteken elektroniska samlingar. Det är framför allt på högskolebiblioteken som ökningen är tydligast, vilket till viss del kan förklaras av det ökade antalet studenter under året. Forskningsbiblioteken anordnade formell, lärarledd undervisning till 155 000 deltagare under 2010, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Sjukhusbibliotek

Sjukhusbiblioteken har en omfattande verksamhet men på grund av ett visst svarsbortfall i årets undersökning är uppgifterna underskattade. Det kan dock konstateras att drygt hälften av lånen som gjordes vid sjukhusbiblioteken var medicinsk facklitteratur. Totalt sett hade sjukhusbiblioteken skattat drygt en miljon fysiska besök och drygt två miljoner besök på bibliotekens webbplatser.  Samlat har sjukhusbiblioteken skattat ett fysiskt bestånd om en miljon medier.

De svarande biblioteken uppgav samlat att de hade 1 581 bemannade enheter inklusive bokbussarna. Totalt 8 149 personer var anställda vid dessa, vilket är en klar minskning sedan föregående år.

 

Senast uppdaterad: 2011-12-05
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek