Avslutade 2007

Projekt som avslutats under 2007

 

Utveckling av modeller för kompetenskluster på nationell och internationell nivå inom elektronisk referenstjänst

Projektet drivs av högskolebiblioteket i Jönköping.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Karl Isaksson, 08 463 41 66.
Dnr. 63-151-2005.
Bidrag: 348 000 kr.
Slutdatum för projektet: 2007-04-30.

Målsättningen med projektet är att utveckla modeller för kompetenskluster på nationell och internationell nivå inom elektronisk referenstjänst. Man vill hitta möjligheter till samverkan mellan nationella och internationella systembryggor, upprätta och utnyttja kompetensprofiler på enskilda bibliotekarier nationellt och internationellt samt ge möjlighet till samverkan mellan enskilda bibliotekarier från olika typer av referenstjänster.

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Projektet drivs av biblioteksdirektionen, Lunds universitets bibliotek.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Karin Carlsson George, 08 463 44 37.
Dnr 63-608-2005.
Bidrag: 622 300 kr.
Slutdatum för projektet: 2007-09-30.

Projektets mål är att bygga upp ett modellarkiv i anslutning till TPB:s katalog, som när den är färdig ska ställas till förfogande via TPB:s webbplats och kunna användas direkt även av andra universitet. Ett arkiv med inläsningar av kompendier, delar av böcker och artiklar skulle vara sökbart för alla. Projektet leds av Lunds universitets bibliotek och genomförs i samarbete med Växjö universitetsbibliotek och Karlstads universitetsbibliotek.

Slutrapport

Ediffah 2 – Utvärdering av webbaserad open source-programvara för arkivsamlingar

Projektet drivs av Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr 63-714-2006. 
Slutdatum: 2007-08-15

Baserat på rekommendationer från en tidigare teknisk förstudie (se avslutade projekt 2006, dnr 63-170-2006) har detta projekt gjort en testinstalolation och en utvärdering av open source-programvaran Archon, The Simple Archival Information System, som utvecklats vid University of Illinois at Urbana-Champaign, för att undersöka om denna applikation motsvarar de ställda kraven. Utifrån denna utvärderings resultat föreslås att man går vidare med programvaran Archon och i första hand anpassar hela, eller delar av, systemet till de önskemål som finns hos Ediffahs användare.

Även om man i ett senare skede av någon anledning skulle bestämma sig för att övergå till en annan teknisk lösning – till exempel om större utvecklingsresurser skulle tillföras KB – finns det stora vinster med att gå över till Archonlösningen i detta skede.

Systemet uppfyller de grundläggande kraven från kravspecifikationen i föregående projekt rörande webbaserat gränssnitt, hantering av användare, auktoritetsposter och digitala objekt. Detta betyder dels att nya bibliotek/arkiv enkelt kan ansluta sig och börja registrera, dels att lagring och återvinning av den registrerade informationen skermer säkert och rationellt.

 Slutrapport

Nätverket Sökguiden 2.0

Projektet drivs av Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek.
Pojektledare Eva Norling och Peter Giger.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Christine Lindmark, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr 63-507-2006.
Bidrag: 120 000 kr
Slutrapport 2007-05-31.

Blekinge Tekniska högskolas bibliotek har tidigare utvecklat Lilla och Stora Sökguiden. Många bibliotek har visat intresse för Stora Sökguiden som för närvarande ligger på en licensbunden plattform.

Syftet med projektet Nätverket Sökguiden 2.0 är att flytta över Stora Sökguiden till en fri (open source) plattform så att fler bibliotek kan ta del av innehållet. Stora Sökguiden ska öppnas så att de bibliotek som själva bidrar med lärobjekt eller undervisningsmaterial kan ta del av hela Stora Sökguiden.

Från den fria plattformen kan delaktiga bibliotek skapa sin egen lokala variant. Biblioteken blir på så sätt delaktiga i ett kunskapande community och kan delta på det sätt och i den utsträckning som passar bäst. Vägledande i projektarbetet är tankarna kring webb 2.0 (och bibliotek 2.0) där kunskapande, kommunikation, nätverk och delaktighet är centrala begrepp.

Lärandemål för informationskompetens

Projektet drivs avStockholms universitetsbibliotek, Lärum, Lärarhögskolan i Stockholm och Växjö universitetsbibliotek.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Christine Lindmark, 08 463 43 58.
Dnr 63-225-2006.

 Slutrapport
Mer information

Projektet syftar till att stödja högskolebibliotekens arbete med Bolognaprocessen, genom att sprida erfarenheter och goda exempel på hur lärandemål för informationskompetens kan formuleras och integreras i kursplanerna inom den högre utbildningen. Projektet ska också sprida exempel/förslag på hur man kan mäta om dessa mål uppfylls. Projektet samfinansieras med Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Självstudiematerial för sökning på Internet

Projektet drivs av Mittuniversitetets bibliotek.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Christine Lindmark, 08 463 4358.
Dnr 63-626-2005.
Bidrag: 104 817 kr.
Slutdatum: 2007-03-01.

"" Slutrapport 2007-06-30

Inom projektet Självstudiematerial för sökning på Internet har skapats ett webb-baserat självstudiematerial för Internetsökning som ska kunna utgöra en centraliserad resurs för svenska bibliotek. Materialet består av ett antal videofilmer i Flash-format som kopplas till webbmiljö med ett pedagogiskt gränssnitt:

Matriks - lärresurser och erfarenhetstorg för matematik

Projektet drivs av Kungliga Tekniska högskolans bibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-620-2005.

Projektet har haft som allmänt övergripande mål att … skapa ett nationellt beskrivningsnätverk (annotationsnätverk) kring användningen av lärresurser (lärobjekt) i matematik, som kan stimulera till pedagogisk samverkan mellan olika lärare kring utveckling, utbyte och användning av sådana resurser. Projektet avser även att utvärdera möjligheterna med och effekterna av en sådan samverkan.

Projektet och utvärderingen av det har finansieras gemensamt av KB och NSHU.

Projektets webbplats

 Utvärdering av projektet

Informationsmaterial på webbplats för användare av Digitala Kartbiblioteket

Centrum för Geografiska Informationssystem vid Lunds universitet och Stockholms universitet, Geobiblioteket. Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Kari Stange, 08 463 42 75.
Dnr: 63-131-2005 och 63-147-2005.

En manual för användare av Digitala Kartbiblioteket i form av en webbplats har tagits fram. Syftet med webbplatsen är tvåfaldigt; dels att ge stöd till nyckelpersoner vid universitet och högskolor för att därigenom ge dessa möjligheter att vägleda oerfarna användare, dels att rikta sig direkt till användarna av informationen och ge dessa en plats att uppsöka för att få nödvändig information för att på bästa sätt kunna utnyttja Digitala Kartbiblioteket.

Webbplats med manual och stöd för användare av Digitala Kartbiblioteket

Senast uppdaterad: 2011-05-24
Innehållsansvar: Inger Klondiras, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Avslutade projekt i programmet OpenAccess.se 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek