Avslutade 2006

Projekt som avslutats under 2006

Ediffah 2

Projektet drivs av Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-170-2006. 
Slutdatum: 2006-11-01

Det BIBSAM-finansierade projektet Ediffah (En digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar, Dnr 63-169-2004) har varit ett framgångsrikt samverkansprojekt mellan arkiv- och biblioteksväsendet.

Drygt 6.000 arkivposter från den gamla NAD-basen1 har konverterats till EAD-format och lagts över i Ediffah. I detta uppföljningsprojekt har man överfört den befintliga tekniska lösningen till KB och utarbetat en kravspecifikation för den fortsatta utvecklingen. Projektet gör ett antal rekommendationer för ett förbättrat system.

 Slutrapport

Ediffah - en digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar

Projektet drivs av Lunds universitets bibliotek, Biblioteksdirektionen.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-169-2004.
Slutdatum: 2005-09-30.

Projektet syftar till att göra det möjligt att skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivbeskrivningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv. Systemet skall vara enkelt och innehålla ett sådant arbetsflöde som gör att posterna som genereras också med automatik kan återfinnas i såväl Nationella arkivdatabasen (NAD), LIBRIS som i lokala databaser. I ett samarbete mellan forskningsbibliotek och Riksarkivet skall nya arbetsflöden och förbättrade programvaror göra forskningsbibliotekens samlingar mer lättillgängliga.

Samsök: handlingsbarhet, behovsinriktad användarstudie och tutorial

Projektet drivs av Högskolebiblioteket i Jönköping.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Philippa Andreasson, 08463 43 01.
Dnr 63-612-2005. 
Slutdatum för projektet: 2006-12-31. 

Projektets mål är att skapa en grund och förståelse för användarperspektivet, genom att analysera användbarhet (human computer interaction), handlingsbarhet och informationsbehov vid användning av Samsök. Hur biblioteksperspektivet kan bäst tillgodoses genom de olika lösningar som finns inom söksystemets ram, ska också utredas. Studierna genomförs med studenter, forskare/lärare och bibliotekspersonal. Baserat på dessa studier och analys skapas sedan en tutorial som visar hur Metalib/SFX kan fungera på ett optimalt sätt.

 Delrapport 1
 Delrapport 2
 Slutrapport

Strategier för behandling av bläckfrätning för momenten inventering, riskanalys och resultatsspridning

Projektet drivs av Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Mats Lindquist, 08 463 42 73.
Dnr. 63-135-2005.
Slutdatum: 2005-11-20.

Bläckfrätning är ett vanligt problem inom bibliotek och arkiv med dokument som är äldre än sent 1800-tal. Digitalisering av dokument har kommit att bli en allt viktigare bevarandemetod, men den förhindrar inte de kemiska processer, som förstör originalen. För att säkra att dokumenten kan bevaras måste vi få kunskaper om dessa processer. Projektet har syftat till att hitta en metodik för att identifiera dokument i riskzonen.

Utvidgning av bevarandeplan för tidskrifter i JSTOR

Projektet drivs av Stockholms universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Frida Jacobson, 08 463 4396.
Dnr 63-168-2006. 
Slutdatum: 2006-10-31.

Projektet följer upp det tidigare projektet "Bevarandeplan för tidskrifter i arkivdatabasen JSTOR från 2003 som Stockholms universitetsbibliotek genomförde med bidrag från BIBSAM. Tanken med planen var dels att ge möjlighet för biblioteken i Sverige att gallra de tryckta tidskrifter som finns i JSTOR samt att det finns en säkerhet att det tryckta materialet finns kvar i Sverige på något bibliotek. I den första bevarandeplanen åtog sig fyra bibliotek GUB, LUB, SUB och UUB att bevara tidskrifter enligt planen.

  1. Delmål ett i det nya projektet är att sprida information om att bevarandeplanen finns och att alla bibliotek kan gallra utifrån den.
  2. Delmål två är att göra en ny bevarandeplan för de JSTOR kollektioner som tillkommit sedan den tidigare planen gjordes.

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv - en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna. Wilhelm Widmark, 2003.

 Slutrapport

Processorienterad rationalisering av dokumenthantering - ett bidrag till professionaliseringen av högskolebibliotek

Projektet drivs av Stockholms universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Mats Lindquist, 08 463 42 73. 
Dnr. 63-233-2005. 

 Slutrapport
 Figurbilaga

Genom att kartlägga processer, som omfattar hämtning av material i magasin, kan större effektivitet i rutinerna uppnås. Projektet omfattar också att systemstöd för hämtningarna ges i Saga-systemet.

SUB + SSB är sant!

Projektet drivs av Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Mats Lindquist, 08 463 42 73.
Dnr. 63-024-2005.
Slutdatum: 2005-11-30.

 Slutrapporten
 Bilaga

Stockholms universitetsbibliotek (SUB) och Stockholms stadsbibliotek (SSB) har gjort en undersökning av de gemensamma kundernas behov av service och informationsförsörjning. Målet med projektet har varit att hitta startpunkten för processorientering genom en analys av de gemensamma kundernas studiesituation och servicebehov. I förlängningen ska samarbetet och processorienteringen leda till bättre och effektivare stöd och service oavsett vilket bibliotek kunderna vänder sig till.

Slutsatser är bland annat att biblioteket är mycket viktigt för studenterna och de är i stort sett nöjda med vad som erbjuds. Däremot tycker studenterna att personalens kompetens inom data och IT behöver höjas, det är t.ex. inte alltid man kan datorerna, eller kringutrustningen.

Analys av utveckling av Google Scholar och Scopus i jämförelse med Web of Science

Projektet drivs av Karolinska institutets universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Kari Stange, 08 463 42 75.
Dnr: 63-638-2005. 
Slutdatum: 2006-09-15.

 Slutrapport

Med introduktionen av Google Scholar och Scopus ändrades marknaden för multidisciplinära bibliografiska databaser, där Web of Science under lång tid varit enarådande. Syftet med projektet var att genomföra jämförande analyser och samla information som kunde bidra till beslutsunderlag för bibliotek som står inför valet att licensiera en eller flera av dessa resurser.

Under projekttiden har material löpande lagts ut på projektets blogg One entry to research, som också är projektets slutrapport. Resultaten visar att resurserna kompletterar varandra och att det i dagsläget är svårt att ersätta de dyra betaltjänsterna Web of Science och Scopus med Google Scholar. Web of Science är överlägsen som citeringsdatabas och har mer komplett ämnestäckning medan Scopus får poäng för bra gränssnitt.

Studenters upplevelse av samsökningsverktyg

Projektet drivs av Stockholms universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Philippa Andreasson, 08 463 43 01.
Dnr 63-622-2005. 

 Slutrapport

Stockholms universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek har gjort en undersökning av hur den kognitiva sökprocessen hos C- och D-studenter som skriver uppsats söker litteratur med ett samsökningsverktyg (Metalib och Google Scholar). Av särskilt intresse är att se vilka hinder som kan uppstå på vägen från sökfråga till utskriven artikel och hur olika samsökningsverktyg ger stöd i olika faser av sökprocessen.

Jämförelsen av samsökningsverktyg har gjorts genom tester i ett speciellt utrustat användarlaboratorium. Resultatet kommer att publiceras i en tidskrift och presenteras på en konferens.

Unga forskares behov av informationssökning och IT-stöd

Projektet drivs av Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket och Kungliga Tekniska högskolans bibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-146-2005.

 Slutrapport

Projektet har undersökt hur unga forskare idag söker information, hur de värderar bibliotekens tjänster och vilka behov de har av nya eller vidareutvecklade tjänster. Projektet har genomförts av KIB i samarbete med SUB och KTHB. Man har använt mjuka metoder för datainsamling som deltagande observation och fokusgrupper.

Bibliotek Värmland - fördjupad samverkan

Projektet drivs av Länsbiblioteket i Värmland.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Isabelle Midy, 08 463 42 69.
Dnr. 63-205-2005.

 Slutrapport 2006-03-28

Syftet med projektet har varit att uppnå ett bättre resursutnyttjande genom samverkan mellan de kommunala biblioteken, universitetsbiblioteket i Karlstad, sjukhusbiblioteket, Länsbiblioteket och Läns-AV-centralen.

Användarperspektivet har stått i fokus och följande frågor har varit centrala; gemensamt lånekort, mediasamarbete, databaser, biblioteksportal, inköpssamarbete, marknadsföring, magasin, omvärldsanalys och barnbiblioteksverksamhet.

En utökad samverkan har lett till att samma lånekort kan användas vid alla inblandade bibliotek och att lånade böcker kan lämnas tillbaka på valfritt bibliotek i länet. Skapandet av portalen Bibliotek Värmland har gjort det möjligt för användarna att nå de värmländska bibliotekens samlade resurser. Tjänster har lagts till på portalen och några förändringar i layouten har gjorts. E-ljudböcker och ljudböcker från eLib har tillkommit.

I syfte att utbilda bibliotekspersonalen och bredda IT-kunskaperna har Länsbiblioteket satt ihop en teknikutbildning där deltagarna fått lära sig om text- och ljudformat, testa att ladda ner e-böcker till handdator och mp3-format, såsom Daisy-böcker och e-musik, till mp3-spelare. Det fördjupade samarbetet har bland annat inneburit att tanken på 24-timmarsbiblioteket har stärkts och gett biblioteken en ökad medvetenhet om vikten av att arbeta med de virtuella biblioteksbesökarna.

Vidareutveckling av plattform för Jourhavande bibliotekarie och Fråga biblioteket

Dnr. 63-163-2004.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Isabelle Midy, 08 463 42 69.

 Slutrapport 2006-01-12

Projektet är en vidareutveckling av erfarenheterna från Jourhavande bibliotekarie, Fråga biblioteket och samverkan genom systembryggan mellan de båda konsortierna.

Syftet med att vidareutveckla plattformen för konsortierna Jourhavande bibliotekarie och Fråga biblioteket är att skapa en hållbar lösning för drift, underhåll och utveckling av systemplattformen. Man eftersträvar också en kostnadseffektiv lösning för hantering av installationer inom och mellan de båda konsortierna samt en effektiv informationsspridning till och inom konsortierna. Förutom detta vill man också utveckla en modell för hantering av kunskapsbank lokalt, regionalt och nationellt.

Dokumentbeställning via Samsök/SFX

Projektet drivs av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Kari Stange, 08 463 4275. 
Dnr: 63-602-2005.

 Rapport

Huvudsyftet med projektet har varit att utveckla en möjlighet till dokumentbeställning via SFX för slutanvändare vid bibliotek som är anslutna till systemet SAGA.

Många universitetsbibliotek är anslutna till SAGA, ett system för handläggning av inkommande dokumentbeställningar. I SAGA ingår beställningsformulär för slutanvändare. Flertalet SAGA-bibliotek deltager även i Libris’ portalprojekt Samsök/Länksök och har därmed tillgång till SFX, ett OpenURL-kompatibelt system för vidarelänkning från bibliografiska poster.

SFX visar upp en meny med länkar till fulltext och andra resurser med anknytning till aktuell bibliografisk post. Projektet gick ut på att ordna en länkning från SFX-menyn till beställningsformulären i SAGA. Vid länkningen utnyttjas bibliografiska data som skickats enligt OpenURL-standarden för att formulären ska kunna visas upp förifyllda.

Senast uppdaterad: 2011-05-24
Innehållsansvar: Inger Klondiras, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Avslutade projekt i programmet OpenAccess.se 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek