Avslutade 2005

Projekt som avslutats under 2006

Borttagning av tejp och tejpfläckar

Projektet drivs av Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Mats Lindquist, 08 463 42 73.
Dnr. 63-133-2005.

Projektet avsåg kunskapsuppbyggnad genom att arrangera en kurs för konservatorer, som behöver förbättra sina kunskaper i ett vanligt probelm vid behandling av pappersmaterial: borttagning av tejp och tejpfläckar. En kurs genomfördes vid universitetsbiblioteket i Uppsala den 9-13 maj 2005. Ingen särskild utvärdering gjordes efter kursveckan, men de många positiva kommentarerna från deltagarna både under och efter kursen övertygade arrangörerna att syftet med kursen hade uppnåtts. Senare har internutbildning skett inom Riksarkivet där kursdeltagare förmedlat sina nyvunna kunskaper vidare.

Ytterligare information, Per Cullhed, Uppsala universitet. (fornamn.efternamn@ub.uu.se)

Utvärdering av ämnesportalen RASK

Uppsala UB, Göteborgs UB och Stockholms UB.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Karl Isaksson, 08 463 4166.
Dnr 63-139-2005.

 Slutrapport

Projektet avser en utvärdering av ämnesportalen RASK (humaniora, samhällsvetenskap, rättsvetenskap och genusvetenskap). Det är en uppföljning av sammanslagningen av ämnesportalerna Rättskällan, AGORA, SamWebb och KvinnWebb till RASK som gjordes 2004. Utvärderingen görs i form av en användarundersökning i enkätform och riktar sig till externa användare.

 

SVEP - Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering

SVEP:s webbplats

Utvärdering av SVEP-projektet. Bo-Christer Björk

Slutrapporter:
 Allmän del. Jan Hagerlid
 Delprojekt 1. Stefan Andersson
 Delprojekt 2. Långtidsbevarande. Eva Müller
 Delprojekt 3, 4 och 5. Slutrapport, Peter Linde

SVEP-förlängning Dp 3 och 4: Under hösten genomfördes ett förlängningsprojekt från projektets ursprungliga slutdatum i oktober 2005 till årets slut. Projektet skulle a) ge förslag till framtida organisation för Uppsök, b) ge stöd till de lärosäten som inte anslutit sig till Uppsök och c) hålla igång och uppdatera SVEPs webbplats.

 Slutrapport SVEP-förlängning Dp 3 och 4 (2005-10-01--2006-01-17)
 Bilaga 1: Ansvarsfördelning för Uppsök mellan Libris och medverkande bibliotek.

Korta beskrivningar av de fem delprojekten

DP1: Interoperabilitet - Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument.
Delprojektet ska leda till en harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument vid svenska universitet och högskolor och ett antal rekommendationer som främjar utbyte av information om dessa dokument och som skapar förutsättningar för nya tjänster.

DP2: Långtidsbevarande/ett arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av elektroniskt publicerade dokument vid svenska universitet och högskolor.
Projektet ska leda till att gemensamma rutiner för överföring och lagring av dokument i det nationella digitala arkivet skapas och framtida tillgång därmed säkras.

DP3: ARKIV Ex - Sverige.
Målet är att skapa en gemensam söktjänst för examensarbeten vid svenska universitet och högskolor. En prototyp ska utvecklas till en fungerande söktjänst och nya deltagare rekryteras.

DP4: Resurspersoner & informationssajt kring e-publicering - verktyg och modeller.
Man ska bygga upp en webbplats där man kan nå både övergripande information om hela projektet och om delprojekten. Man ska organisera ett system med resurspersoner för rådgivning och ställa samman jämförande information om olika publiceringsprogramvaror.

DP5: Workshops kring e-publicering - verktyg och modeller
Projektet ska genomföra fyra workshops riktade till alla universitets- och högskolebibliotek för att föra ut och diskutera resultatet från övriga delprojekt.

Utvärdering av biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Kungl. biblioteket.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Christina Jönsson Adrial, 08 463 4358.
Dnr 69-352-2004.

 Slutrapporten

Utvärderingen är ett led i att stärka betydelsen av informationsförsörjningen i arbetet med kvalitetskriterier för IT-stödd distansutbildning. Utvärderingen, tillsammans med ett faktaunderlag, ska sedan vara ett underlag för ett nationellt åtgärdsprogram.

De sju bibliotek som deltar är Karolinska institutets UB, Uppsala UB, Göteborgs UB, Lunds UB, Mitthögskolans bibliotek, Högskolan Kristianstads bibliotek och Högskolebiblioteket på Gotland. Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan.

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Databas för inläst kursmaterial etc. för läs- och synhandikappade studenter. Förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Eva Lunneborg, 08 463 42 69.
Dnr. 63-659-2004.

 Rapport

Biblioteksdirektionen i Lund har tillsammans med Handikappverksamheten vid Lunds universitet och Bibliotek och IT vid Malmö högskola undersökt förutsättningarna för att förbättra servicen till studenter med läshandikapp. Undersökningen har sitt upphov i att handikappsamordnare på många håll i landet upplever arbetet med de talböcker som producerades lokalt som tungrott, att teknik och lagstiftning förändrat förutsättningarna, att antalet studenter ökat sedan dyslexi erkändes som funktionshinder och lagen om likabehandling av studenter trädde i kraft den 1 mars 2002.

En inventering av rutinerna kring inläsning av artiklar och kompendier på universitet och högskolor i den södra regionen visar att man befinner sig på mycket olika nivå rent tekniskt. I undersökningen föreslås att ett nationellt arkiv och en portal utvecklas i nära samarbete med TPB och placeras integrerade med TPB:s Högskoleservice.

Ett arkiv med inläsningar av kompendier, delar av böcker och artiklar skulle vara sökbart för alla. Studenter med läshandikapp skulle få ta del av allt material, somligt genom att ladda ner det direkt, annat (upphovsrättsskyddat) genom fjärrlån via biblioteket.

I en portal skulle man kunna lägga talsyntes på elektroniska texter via DAISY-generatorn, leta efter böcker i TPB-katalogen och efter annat inläst material i arkivet.

Undersökningen föreslår att universiteten utformar standardavtal för kompendier där upphovsmannen godkänner arkivering i det nationella arkivet. Man föreslår vidare att Kungl. biblioteket/BIBSAM utformar en standardklausul som kan läggas till alla de nationella konsortieavtalen och som ger bibliotek rätt att göra en talkopia för arkivering.

Ett nätverk i verkligheten - Skåne Nordostbiblioteken i samverkan

Högskolan i Kristianstad, Biblioteket.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Karl Isaksson, 08 463 41 66.
Dnr. 63-229-2003.

I högskolebibliotekets vision ingår folkbiblioteken som ett mellanled mellan studenten (nät-, distans-, boende på orten) och högskolebiblioteket. Syftet med detta pilotprojekt har varit att genom samarbete ge stöd till folkbibliotekens studiebibliotekarier i 17 kommuner i nordöstra Skåne. Det åstadkoms genom att dessa utbildades i informationskompetens och pedagogik. De följde sedan studenternas lärande bl.a. via informationssökningar i bibliotekens databaser.

Nätverksdistribution av e-låneböcker - ett samarbetsprojekt mellan förlag och bibliotek

Göteborgs UB.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Eva Lunneborg, 08 463 42 69.
Dnr. 63-172-01.

 Slutrapporten

Projektets huvudmål har varit att åstadkomma en biblioteksmodell för e-böcker för den svenska vetenskapliga biblioteksmiljön som skulle kunna accepteras av förlag, distributörer och bibliotek. Projektets fokus har varit svenska kursböcker.

Man har i nuläget inte nått fram till en modell där alla parter är nöjda, de frågor som diskuteras är framför allt transaktionspris, kopierings- och utskriftsförbud samt att det inte finns möjlighet till samsökning. Arbetet med att förbättra modellen pågår och förhoppningsvis kan man så småningom nå fram till en modell där både förlag, distributörer och bibliotek känner sig nöjda.

Sammanslagning av ämnesportalerna AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb

Dnr. 63-194-2004.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Karl Isaksson, 08 463 4166. 
 
Projektets syfte var att rationalisera och effektivisera portalarbetet genom att dessa fyra portaler tekniskt och organisatoriskt slogs samman. De bibliografiska formaten har harmoniserats och den gemensamma databasen anpassats till OAI (Open Archives Initiative). Ett gemensamt gränssnitt har skapats, med bibehållen möjlighet att använde de fyra ingående portalernas lokala gränssnitt.

 RASK, en gemensam portalmed ett gemensamt gränssnitt förväntas bli en smidigare resurs i användarundervisningen.

Mål och måluppfyllelse

Om tolkning och tillämpning av 1 kap. 9 § högskolelagen vid svenska universitet och högskolor med avseende på informationskompetens. Örebro universitetsbibliotek.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Christina Jönsson Adrial, 08 463 4358.
Dnr 63-359-2004.

 Slutrapporten

Projektet genomförs vid Örebro UB under hösten 2004. En enkät sänds ut till landets högskolerektorer som ombeds besvara hur studenterna i sin grundläggande högskoleutbildning fått tillfälle att utveckla förmågan att "göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och att möta förändringar i arbetslivet".

Tillgång till digitala lärresurser inom högskolan

UCLU - Utvecklingscentrum för lärande och undervisning, Lunds universitet.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 68-495-2004.

 Beskrivning av förstudie
 Slutrapport 

Syftet med denna förstudie har varit att utreda förutsättningarna för att under mer strukturerade former synliggöra och utbyta kursmaterial och undervisningsresurser i digital form producerade inom högskolan. Förstudien genomförs i samarbete med och samfinansieras med Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och UCLU. Projektledare är Katarina Jandér, UCLU.

Mer innehåll i det öppna arkivet!

Lunds Universitets Bibliotek, Biblioteksdirektionen.
Kontakt vid Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-164-2004.

 Rapport

Hur kan man stimulera forskare att lägga ut kopior av sina artiklar i det egna universitetets öppna arkiv? Jörgen Eriksson från Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet redovisar erfarenheterna från ett BIBSAM-stött projekt där man testat ett arbetsflöde för detta. Man valde ut artiklar av Lundaforskare från Web of Science och använde en lista över förlagspolicies från ett brittiskt projekt , SHERPA, för att identifiera vilka tidskrifter som godtog att författarna lade ut sina artiklar. Sedan informerade man författarna om deras rättigheter och erbjöd sig att lägga ut artiklarna i LU:s fulltextarkiv.

Arbetsflödet automatiserades med enkla verktyg. Det visade sig att många forskare inte känner till sina rättigheter. De som svarat på enkäten är relativt positiva till att lägga ut sina artiklar men vill gärna att biblioteket gör jobbet. För många var det en väsentlig skillnad mellan att egenarkivera en artikel i förlaget PDF-version och ett godkänt och granskat artikelmanus. De verktyg som utvecklats i projektet skulle lätt kunna tas över av andra universitet

Senast uppdaterad: 2011-05-24
Innehållsansvar: Inger Klondiras, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek