Avslutade 2009

 

Standardisering av RFID

Projektet drivs av Kungl. biblioteket och Statens kulturråd.
Projektledare Cristina Csanady, fornamn.efternamn@kultur.stockholm.se.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Karin Carlsson George, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr 63-425-2006.
Bidrag: 100 00 kr. Projektet samfinansieras av Nationell samverkan och Statens kulturråd med 50 000 kr vardera.
Slutrapport: 2007-11-30. 

Syftet med projektet är att anpassa och standardisera RFID till svenska bibliotek. Målsättningen är främst att stärka samarbetet mellan folk- och forskningsbiblioteken i landet genom:

  • att anpassa svenska biblioteksnamn till den internationella (ISIL)
  • att utreda förutsättningarna för hur den danska standarden bäst kan anpassas till svenska förhållanden
  • att formulera gemensamma strategier för hur RFID ska kunna implementeras på svenska bibliotek.

Utvidgad access på campus

Uppdraget har genomförts av Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket.
Projektledare: Frida Fick 
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Frida Jacobson.
Dnr 63-805-2007.
Bidrag: 250 000 kr.
Slutrapport (2009-09-01)

Uppdraget var att med utgångspunkt i de centrala licensavtalen och behovet av informationsresurser vid några myndigheter och s.k. avknoppningsföretag på KI:s campus: 

• Definiera vilka myndigheter och företag på KI-campus som kan komma i fråga och välja ut troligen ett par av varje sort efter deras behov.

• Ge förslag på modell som kan ge nya användargrupper tillgång till material som ingår i centrala licensavtal. Det förutsätts att eventuella tilläggsavtal kan skötas av respektive universitet/högskola. Möjliga roller för KB kan ingå i modellförslaget. Dialog med KB:s och KI:s jurister krävs.

• Prova modeller för prissättning för tillgång till det licensierade materialet som kan accepteras av såväl förlagen som myndigheterna/företagen.

• Ta fram förslag på struktur för den löpande administrationen och betalningsströmningarna vid utvidgande av avtalen mot nya användargrupper.

• Ge förslag på tekniska lösningar för att kunna ge selektiv tillgång till en delmängd av det licensierade materialet för användare som inte är behöriga att komma åt alla högskolans resurser.

 

Lärobjektsdagar: två workshops om läromedelsproduktion med experthjälp

Uppdraget genomfördes av Blekinge Tekniska högskolas bibliotek
Projektledare: Eva Norling
Projektet delfinansierades med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson.
Dnr: 66-927-2008
Bidrag: 55 000 kr
Slutredovisning: 2009-12-31
 Slutrapport 

En viktig del i Nätverket Sökguiden är att ta fram lärobjekt. Syftet med detta projekt var att framställa användbara lärobjekt med Creative Commons-licens. En djupare förståelse för multimediaproduktion för lärande och att öka den mediepedagogiska kompetensen är nödvändig.

 

Fortbildning för medicinska bibliotekarier

Uppdraget genomfördes av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Projektledare: Carina Ahlberg
Projektet delfinansierades med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson.
Dnr: 66-909-2008
Bidrag: 80 000 kr
Slutredovisning: 2009-12-31
 Slutrapport

 

Senast uppdaterad: 2011-05-24
Innehållsansvar: Inger Klondiras , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Avslutade projekt i programmet OpenAccess.se 

Sveriges nationalbibliotek