Avslutade 2016

Mångspråkighet - nyanlända

Internationella biblioteket (IB) är KB:s partner i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget. De hanterar lån och depositioner som rör mångspråkslitteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.

I december 2015 fattade KB ett beslut att bevilja IB 100 000 kr (utöver IB:s årliga verksamhetsstöd) för att svara upp mot ökade flyktingströmmar från framför allt Syrien genom att öka inköpet av arabiskspråkig litteratur. Dessa medel möjliggjorde att bokbeståndet, av framförallt arabisk barn- och ungdomslitteratur kunde utökas med 150 titlar, totalt 700 böcker, vilket innebär att bibliotekens slutanvändare har fått ett mer varierat bokbestånd att välja ur.

I dialog med IB och systemleverantören, OpenLibrarySolutions, ser KB nu ett behov av att det utvecklas en lösning för en retroaktiv hämtning till den nationella databasen av den extrainformation som finns i IBs lokala katalog i form av originalskrift, omslagsbilder och beskrivningar. För att få en kontinuerlig lösning krävs även ändrade rutiner för IB då bibliotekssystemet dels ska kunna hantera de olika språkvarianterna och dels fungera med importen från Libris. KB bidrar med 300.000 kronor.

 

JUSP-pilot

Projektet finansierades av Kungliga biblioteket
Projektledare: Britt-Marie Wideberg
Projektet finansieras med utvecklingsmedel från KB
Kontakt på KB: Britt-Marie Wideberg, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-261

Bidrag: 1 287 000 (varav systemkostnad ca 1 049 169 kronor (113 800 Euro).  Resterande medel (ca 237 000 kronor) avsattes för extra personalkostnader för uppstart och implementering.

Slutredovisning: 2017-01-09

Projektet innebar en pilot-installation av JUSP (Journal Usage Statistics Portal) för Bibsamkonsortiet och omfattade installation av JUSP för deltagande organisationer. Data fr.o.m. 1 januari  2013 och framåt laddades in och därefter har inladdning av data ägt rum månadsvis.

I projektet aktiverades alla Bibsamavtal med förlag som finns tillgängliga i JUSP och alla organisationer som är med i något av dessa avtal aktiverades.

Vid pilotens slut presenterades ett förslag på en intern omfördelningsmodell och kostnadstäckning för 2017 och framåt för fortsatt användning och förvaltning av JUSP inom Bibsamkonsortiet för de deltagande organisationerna.

Bibsamkonsortiet styrgrupp diskuterade förslaget och omfördelningsmodellen på sitt styrgruppsmöte 2016-12-05 och beslöt att inte gå vidare med ett permanent avtal för JUSP inom Bibsamkonsortiet. De organisationer som så önskar har möjlighet att förhandla fram ett eget avtal med Jisc om lokal tillgång till JUSP.

 Slutrapport: JUSP-pilot 

En fri molntjänst för OCR (Göteborgs Universitet)

Syftet med projektet är att lägga grunden för en öppen molnbaserad OCR-tjänst (optical character recognition) riktad mot svenska minnesinstitutioner.
Projektledare: Erik Siira vid Göteborgs UB
Kontakt på Avdelningen för Libris: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB709-2012
Bidrag från KB: 677 102
Slutredovisning: 2014-12-31

 Projektrapport: En fri molntjänst för OCR

Förvärv av digitala personarkiv och digital forensics

Projektledare: Erik Siira vid Göteborgs UB
Kontakt på KB: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB 852-2013
Bidrag från KB: 700 519 kr
Slutredovisning: 2015-03-31

 Projektrapport: Förvärv av digitala personarkiv och digital forensis

Senast uppdaterad: 2017-02-17
Innehållsansvar: Christine Wallén , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek