Avslutade 2011

OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument

Nya tillgänga vägar - om specialbibliotekens e-behov

Hur gör jag? - en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Kompetensutveckling för nytt kursinslag på Läkarprogrammets Barn-kvinna-kurs: barnperspektiv genom barnlitteratur – ett pilotprojekt

Nätverksträff för bibliotekarier vid lärarutbildningsbibliotek i Sverige 

LUPP - Digitaliseringssamarbete mellan Linköpings stadsbibliotek och Uppsala UB

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial 

Digitalisera nu - Forskarstyrd digitalisering via ny scanning on demand-tjänst 

OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument

Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå. Utöver detta har projektet haft en gemensam och övergripande projektgrupp , sammansatt av representanter från båda biblioteken.

Projektledare:
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-794-2009
Bidrag från KB: 393 700 kr
Slutredovisning: 2011-05-13

Syftet med projektet har varit att bygga ett system för digitaliserade kortkataloger/katalogsidor som ger bättre sökmöjligheter, ökad synlighet och bättre kvalitet. Systemet skall kunna hantera OCR-tolkade katalogkort/katalogsidor, visa skannad bild simultant med OCR-tolkad text, maskinindexera innehållet i OCR-tolkningen för fritextsökning och ge användarna möjlighet att tillföra och rätta information.

Slutrapport OCR Uppsala universitetsbibliotek

OCR-specifikation

Tillägg kravspecifikation

Bilaga 2

Bilaga 5

Bilaga 6

Nya tillgängliga vägar - om specialbibliotekens e-behov

Projektet har drivits av Nordiska Muséets bibliotek i samarbete med Arbetarrörelsens Arkiv & Bibliotek, Arkitekturmuséets bibliotek och Nobelmuséets bibliotek
Projektledare: Annika Peurell
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Marja Haapalainen, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-919-2010
Bidrag från KB: 266 000 kr
Slutredovisning: 2011-21-15
Slutrapport (2011-12-22), bilagor

Projektets syfte har varit att undersöka vägar för att arbeta med forskningsinstutionernas elektroniska publicering samt möjligheten för dessa institutioners bibliotek att gemensamt bygga upp en publiceringsplattform för detta material.

 

Hur gör jag? - en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Projektet har genomförts av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket.
Projektledare: Malin Essén
Projektet har delfinansierats med kompetensutvecklingsmedel från KB.
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 52-779-2009
Bidrag: 100 000 kr
Slutrapport (2011-09-28)
Handledning  

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket har tillsammans med Stockholms Universitetsbibliotek och Stockholms Stadsbibliotek genomfört ett projekt med syftet att utforma, genomföra, utvärdera och sprida ett antal konkreta, användbara redskap för aktivt bemötandearbete i vardagen.

 

Kompetensutveckling för nytt kursinslag på Läkarprogrammets Barn-kvinna-kurs: barnperspektiv genom barnlitteratur – ett pilotprojekt

Projektet har drivits av Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket
Projektledare: Karina Sjögren
Projektet delfinansierades med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 52-942-2010
Bidrag: 150 000 kr
Slutrapport (2011-11-30)

Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek genomförde detta projekt i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten och Institutionen för pedagogik vid Umeå universitet. Syftet var att arbeta fram nya pedagogiska metoder för att synliggöra och införliva barnperspektiv i utbildningen för att därigenom ge blivande läkare fördjupad kunskap och förståelse och därmed bättre bemötande av barn och ungdomar i krissituationer.

 

Nätverksträff för bibliotekarier vid lärarutbildningsbibliotek i Sverige

Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek, Blåsenhusbiblioteket
Projektledare: Åsa Adebäck Lowén
Projektet delfinansierades med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 52-941-2010
Bidrag: 25 000 kr

Blåsenhusbiblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek genomförde en konferensdag med fokus på vad som kommer att krävas av biblioteken i samband med den nya lärarutbildningen hösten 2011.

 

LUPP - Digitaliseringssamarbete mellan Linköpings stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek  

Projektet har letts av Uppsala universitetsbibliotek och Linköpings stadsbibliotek.
Projektledare: Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek
Kontaktperson Linköpings stadsbibliotek: Mathias von Wachenfeldt
Kontakt på avdelningen för Nationell samverkan: Mats Lindquist, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-789-2009
Bidrag från KB: 500 000
Slutrapport (2011-05-10)

Projektbeskrivning

Både Linköpings stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek digitaliserar delar av sina samlingar för att kunna erbjuda användarna ett utökat utbud av on-lineresurer. För många innebär digitalisering att ta bilder med en kamera eller skanner och visa bilderna på internet. Det låter enkelt men i själva verket är digitalisering en komplicerad process som kräver stora arbetsinsatser bland annat för att de digitala filerna skall kunna hittas och göras långsiktigt hållbara. LUPP-projektet syftar till att beskriva alla de delar av digitalisering som är nödvändiga för att få ett kvalitativt gott resultat, alltifrån vad man väljer att digitalisera till hur man bör förvara de digitala filerna samt hur man bör visa upp dem.

Förutsättningarna att hantera digitalisering är olika för bibliotek av olika storlek och karaktär och för att även få med denna aspekt av digitalisering har ett samarbete inletts mellan de två biblioteken. Projektet presenterar en modell för hur bibliotek av skilda slag kan hantera, och samarbeta kring digitalisering. Syftet är naturligtvis att andra bibliotek med digitaliseringsambitioner, skall kunna dra nytta av modellen och själva tillämpa den för att kunna presentera sina samlingar digitalt.

 

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial

Projektet genomfördes av Världsbiblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm

Projektledare: Anders Jensen-Urstad, Världsbiblioteket
Kontakt på avdelningen för Nationell samverkan: Mats Lindquist, fornamn.efternamn@kb.se 

Dnr: 51-795-2009
Bidrag från KB: 200 000
Slutrapport (2011-05-10)
Handbok 

Projektbeskrivning

Projektet har tagit fram en modell för hur sociala rörelser dels kan digitalisera text, ljud- och bildmaterial enligt rekommenderade standarder och dels ge exempel på hur materialet kan tillgänggligöras/arkiveras på internet. Modellen ger samtidigt en handledning avseende de immaterialrättsliga aspekterna.

Ett konkret resultat från projektet är dessutom en generaliserad manual för digitalisering och visning av olika typer av material, kan modellen tillämpas av andra bibliotek och mindre organisationer inom ABM-sektorn.

 

Forskarstyrd digitalisering via ny scanning on demand-tjänst

Projektet drivs av Umeå universitetsbibliotek.
Projektledare: Kjell Jonsson, Umeå universitetsbibliotek
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Mats Lindquist, fornamn.efternamn@kb.se 

Dnr: 51-790-2009
Bidrag från KB: 237 100
Slutrapport (2011-01-31)

Projektbeskrivning

Målet för projektet har varit att testa, implementera och utvärdera en ny modell för forskarstyrd digitalisering. I projektet öppnas icke upphovsrättsskyddade samlingar för onlinebeställningar direkt via befintliga kataloger. Böckerna digitaliseras och levereras som PDF med ocr-tolkat innehåll till slutanvändaren. Detta är en avgiftsbelagd men subventionerad tjänst och resultatet införlivas senare i bibliotekets digitala samlingar (open access).

En central del av arbetet har varit att integrera beställningsfunktionen i några större katalogsystem, liksom att undersöka förutsättningarna för att expandera projektet till att innefatta fler bibliotek och katalogsystem.

Erfarenheter och synpunkter har hämtats in dels från en referensgrupp, med representanter från ett par av de större forskningsbiblioteken och Libris, dels från det europeiska nätverket ”Ebooks on demand” vars system är utgångspunkt för arbetet. En workshop genomfördes hösten 2010 för resultatspridning.

Senast uppdaterad: 2011-12-21
Innehållsansvar: Inger Klondiras , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek