Avslutade projekt 2010

 

Fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier och sjukhusbibliotekarier 2010

Projektet drivs av Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket
Projektledare: Karina Sjögren
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 52-778-2009
Bidrag: 50 000 kr
Slutredovisning: 2010-11-30

Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek har tillsammans med Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek genomfört fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier under hösten 2010.

Den medicinska bibliotekskonferensen 2010

Projektet drivs av Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket
Projektledare: Ingrid Harnemo
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 52-781-2009
Bidrag: 75 000 kr
Slutredovisning: 2010-11-30

Den årliga medicinska konferensen för bibliotekarier genomfördes under hösten 2010 av Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek. Det är en av de viktigaste konferenserna för medicinska bibliotekarier i Sverige.

 

Afrikadag för bibliotekarier

Projektet drivs av Nordiska Afrikarådets bibliotek
Projektledare: Åsa Lund Moberg
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 52-784-2009
Bidrag: 30 000 kr
Slutredovisning: 2010-11-30

Nordiska Afrikarådets bibliotek genomförde en seminariedag med syftet att svenska studenter och forskare som arbetar med Afrika, oberoende av lärosäte och hembibliotek, ska få adekvat stöd i sina studier och forskning.

 

Specialbibliotek och fria e-resurser - konferens med ett Open Access-perspektiv

Projektet drivs av Världsbiblioteket
Projektledare: Maria Bergstrand
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 52-785-2009
Bidrag: 30 000 kr
Slutredovisning: 2010-11-30

Världsbiblioteket genomförde en konferens med temat specialbibliotekens nya strategiska roll, speciellt avseendedigitala samlingar. Vad innebär Open Access för icke-akademiska organisationer och institutioner och specialbiblioteken knutna till dem?

Kompetensutvecklingsmedel fördelade 2009

Medicinska konferensen för bibliotekarier 2009

Projektet har genomförts av Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket
Projektledare: Eva Lilja
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-906-2008
Bidrag: 50 000 kr
Slutrapport: (2010-AA-BB)

Den årliga medicinska konferensen för bibliotekarier genomfördes under hösten 2009 av Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek. Det är en av de viktigaste konferenserna i Sverige inom det medicinska området. 

Fortbildning för medicinska bibliotekarier 2009

Projektet har drivits av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Projektledare: Carina Ahlberg
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-909-2008
Bidrag: 80 000 kr
Slutrapport: (2010-08-AA)

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket har tillsammans med universitetsbiblioteken vid Göteborgs universitet och Umeå universitet, samt biblioteket vid Karolinska Universitetssjukhuset, genomfört fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier under hösten 2009.

Knutpunkt 2009: bibliotek i samverkan för framtidens lärande

Projektet har drivits gemensamt av Linköpings universitetsbibliotek och Högskolebiblioteket i Jönköping
Projektledare: Christina Brage
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-911-2008
Bidrag: 100 000 kr
Slutrapport  (2010-09-03)


Knutpunkt 2009 hade fokus på biblioteket som plats för lärande och möten. De senaste årens stora förändringar har inneburit att universitets- och högskolebiblioteken alltmer blivit en plats för lärande och möten snarare än en förvaringslokal för böcker. Utgångspunkten för Knutpunkt 2009 var ett brett perspektiv och omfattade såväl hur det fysiska rummet som digitala lärobjekt, samt bibliotekens undervisning och utrustning skapade förutsättningar för lärande.

Kompetensutvecklingsmedel inom området humaniora med särskild inriktning på hur modern teknik används i det nutida och framtida biblioteksarbetet

Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek
Projektledare: Ann Odenbring
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-914-2008
Bidrag: 30 000 kr
Slutrapport: (2010-08-AA)

Uppsala Universitetsbibliotek genomförde under hösten 2009 en seminariedag om ny humanistisk forskning och hur de moderna hjälpmedel som humaniorabiblioteken använder påverkar forskarnas och användarnas vardag.

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel inom området rättsvetenskap

Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek
Projektledare: Margareta Ärlebrand
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-916-2008
Bidrag: 20 000 kr
Slutrapport: (2010-08-AA)

Uppsala Universitetsbibliotek genomförde under hösten 2009 en seminariedag inom rättsvetenskap med pedagogisk inriktning med syfte att utveckla undervisningsmetoder. 

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för seminarium om FN-bibliotek

Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek
Projektledare: Margareta Ärlebrand
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-917-2008
Bidrag: 40 000 kr
Slutrapport (2010-09-03)

Uppsala Universitetsbibliotek genomförde under hösten 2009 en seminariedag för FN-bibliotek och FN-relaterade frågor.

Biblioteken i den humanistiska forskningens infrastruktur, heldagsseminarium

som anordnas av Stockholms universitetsbibliotek

(Delprojekt 1 i gemensam ansökan från fyra bibliotek inom HISS.)
Projektet har drivits av Stockholms universitetsbibliotek
Projektledare: Catarina Ericson Roos
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-921-2008
Bidrag: 40 000 kr
Slutrapport  (2010-09-03)

Det övergripande målet var att finna nya möjligheter för samverkan mellan humanistiska forskningsbibliotek och forskningsföreträdare/-finansiärer. Med humaniora i fokus utforskades under ett heldagsseminarium områdena:

• e-vetenskap
• utvärdering av forskning, ff a bibliometri och jämförbarhet
• samverkan över sektors- och nationsgränser
• paradigmskiftet inom vetenskaplig kommunikation med nya publiceringsformer

Bibliotekens varumärke, heldagsseminarium

som anordnas av Vitterhetsakademiens bibliotek (Delprojekt 3 i gemensam ansökan från fyra bibliotek inom HISS.)

Projektet har drivits av Vitterhetsakademiens bibliotek
Projektledare: Kerstin Assarsson Rizzi
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-921-2008
Bidrag: 40 000 kr
Slutrapport  (2010-09-03)

Hur ser ett biblioteks varumärke ut? Hur undersöker man det? Hur arbetar man med bibliotekets varumärke?
Syftet med seminariet var att stärka och förtydliga humaniorabibliotekens identitet, profil och kunnande för att bättre förmedla den service och de tjänster som erbjuds. Genom marknadsorienterad utveckling kan biblioteken anpassa och utveckla sitt tjänsteutbud till dagens krav.

Grundläggande kartografi och digitala geografiska data

Projektet har drivits av Lunds Universitets bibliotek, Geovetenskapliga biblioteket
Projektledare: Robin Gullstrand
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-924-2008
Bidrag: 20 000 kr
Slutrapport (2010-09-03)

Digitala kartor har blivit en allt viktigare och mer tillgänglig resurs i samhället. Den nya tillgången medför ett ökat behov av kartografisk kompetens, både beträffande tryckta och digitala kartor, samt kopplingen mellan dessa båda format. Geovetenskapliga biblioteket vid Lunds Universitets bibliotek genomförde därför tillsammans med GIS-centrum under 2009 en kurs med syftet att öka kunskapen om kartor och digitala geografisk data, samt hur kartor kan användas inom olika verksamhetsområden.

Nordisk konferens: Fotografi- och videokonst ur ett konstbiblioteksperspektiv

Projektet har drivits av Biblioteket vid Kungl. Akademien för de fria konsterna
Projektledare: Ulf Nordqvist
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-925-2008
Bidrag: 25 000 kr
Slutrapport: (2010-08-AA)

Fotografi- och videokonst är på stark frammarsch inom konstvärlden. Syftet med den konferens som biblioteket vid Kungl. Akademien för de fria konsterna genomförde under 2009 var att belysa den tekniska utvecklingen som Internet och globaliseringen inneburit i form av tillgänglighet kontra upphovsrättsliga frågor.

Lärobjektsdagar: två workshops om läromedelsproduktion med experthjälp

Projektet har drivits av Blekinge Tekniska högskolas bibliotek
Projektledare: Eva Norling
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-927-2008
Bidrag: 55 000 kr
Slutrapport: (2010-08-AA)

En viktig del i Nätverket Sökguiden var att ta fram lärobjekt. Syftet med detta projekt var att framställa användbara lärobjekt med Creative Commons-licens. En djupare förståelse för multimediaproduktion för lärande och att öka den mediepedagogiska kompetensen är nödvändig.

Ökad kunskap bland svenska universitets- och högskolebibliotekarier

gällande informationsförsörjning för forskare och studenter från utvecklingsländer

Projektet har drivits gemensamt av Blekinge Tekniska högskolas bibliotek och Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Projektledare: Anna Stockman
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, 08 463 41 66
Dnr: 66-928-2008
Bidrag: 60 000 kr
Slutrapport (2010-09-03)

Syftet var att öka kunskapen bland svenska universitets- och högskolebibliotekarier om de informationsresurser som gästande forskare och studenter från utvecklingsländer har tillgång till i sina hemländer. Därmed stöds insatserna för att öka tillgången till relevanta informationsresurser.
 

Användarönskemål på biblioteksstatistik

Projektet har drivits av Lunds universitet, Biblioteksdirektionen. Projektledare: Tore Torngren, Lunds universitet  

Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Christine Lindmark, 08 463 43 58
E-post enligt fornamn.efternamn@kb.se
Diarienr: 51-364-2009
Bidrag: 170 760 kr under 2009
Slutrapport (2010-05-27)

Undersökningens syfte är att från forskningsbibliotekens chefer fånga in synpunkter som rör värdet och användbarheten av den nationella statistik som produceras idag och i vilka avseenden den kan förbättras.

Studien bygger på intervjuer med femton bibliotekschefer samt enkätsvar från nio uppdragsgivare från moderorganisationer i vilka forskningsbiblioteken ingår.

LIBRIS som lokal OPAC

Projektet har drivits av universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Uppsala samt Växjö, Projektledare: Angelica Schneidler-Larsson, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post enligt fornamn.efternamn@ub.gu.se
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Anders Söderbäck, 08 463 42 53
E-post enligt fornamn.efternamn@kb.se
Diarienr: 51-365-2009
Bidrag: 700 000 under 2009-2010
Slutrapport. Bilaga. 2010-05-07

Projektet har syftat till att undersöka möjligheter och förväntningar samt kartlägga problem med att använda LIBRIS som OPAC med tillgång till lokala tjänster och service inklusive kopplingar mot lokala lånesystem.
 
Projektet har belyst följande aspekter:

1   Gränssnitt och tjänster i LIBRIS som lokal OPAC
2   Generella tekniska lösningar gentemot lokala lånesystem/databaser

Målet har varit att presentera ett underlag för att utveckla LIBRIS som lokal OPAC med fokus på såväl slutanvändarnas som bibliotekens behov

Användarstudier i form av enkäter och intervjuer har gjorts, dels för att fånga upp bibliotekens förväntningar och dels för att kartlägga slutanvändarnas önskemål gällande gränssnitt och funktioner.Tekniska utvärderingar har gjorts av lokala system och deras möjligheter att kommunicera med LIBRIS. Generella lösningar för kommunikation mellan cirkulationssystem och LIBRIS har eftersträvats. 

Senast uppdaterad: 2011-09-02

Relaterad information

Avslutade projekt i programmet OpenAccess.se 

Sveriges nationalbibliotek