Nationella licenser för e-resurser

Inflytandestrukturen 2007-2011

Styrgrupp

 • Christer Björklund, Karolinska Institutet
 • Jette Guldborg, Malmö högskola
 • Ulf Göranson, Uppsala universitet
 • Kjell Jonsson, Umeå universitet (ordf.)
 • Peter Lindgren, Högskolan i Halmstad
 • Birgitta Sandstedt, Väg- och Transportforskningsinstitutet
 • Annika Sverrung, Chalmers
 • Catta Torhell, Linnéuniversitetet
 • Gunilla Herdenberg, KB, Nationell samverkan
 • Samordnaren för BIBSAM-konsortiet, KB (ständigt adjungerad medlem och sekreterare)

Styrgruppens uppdrag

Styrgruppen ansvarar för att utveckla strategier för nationella licensavtal avseende e-resurser (databaser, e-tidskrifter, e-böcker, uppslagsverk etc.). I detta innefattas bl.a. övergripande principer för avtalens innehåll, avtalsformer och vem som deltar i avtalen. Även s.k. distribuerad licensverksamhet som finansieras av KB ligger inom gruppens uppdrag.

Styrgruppen utgör en del av KB:s inflytandestruktur, men har en särställning i kraft av verksamhetens omfattning och betydelse för högskolorna. Styrgruppen kan ta strategiska beslut om licensverksamhetens inriktning, men besluten måste bekräftas av riksbibliotekarien (RB). RB undertecknar och har det yttersta ansvaret för alla enskilda avtal.

RB har också arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med licensverksamheten och för att verksamheten i stort svarar mot KB:s uppdrag.
Skulle RB finna att styrgruppens beslut i någon fråga inte är förenlig med RB:s ansvar för licensverksamheten, ska han återremittera frågan till styrgruppen.

Styrgruppen...

 • ...består av sju företrädare för universitet och högskolor, vilka utses av SUHF, samt en företrädare för specialbiblioteken och en för KB.
 • ...utser inom sig en ordförande. Styrgruppen kan utse arbetsgrupper som arbetar med specifika frågor under en avgränsad tid. En sådan fråga kan röra urval och ämnesbehov.
 • ...väljs på personligt mandat för en period av 2 år, med möjlighet till förlängning med 1 år. Samma medlem kan dock återväljas och som allra längst ingå i gruppen i högst 4 år i sträck.
 • ...träffas minst 2 gånger per år.

Följande möten är inbokade under 2011:

 • Onsdag 2 februari 2011, kl. 12-16
 • Tisdag 3 maj 2011, kl. 12-16
 • Onsdag 28 september 2011, kl. 12-16
 • Tisdag 22 november, kl. 12-16

Arbetsgrupp på KB

Vid avdelningen för Nationell samverkan finns de handläggare och e-resursadministratörer som har ansvar för kontakterna med leverantörerna och konsortiedeltagarna.

 • Anna Lundén, samordnare (tjänstledig)
 • Anders Höijer
 • Karin Jacobson
 • Ilona Johansson
 • Lilian Larsson
 • Lisa Lovén, vikarierande samordnare
 • Annica Wentzel
 • Karin Carlsson George sköter faktureringen till biblioteken
Senast uppdaterad: 2017-02-14
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Denna grupp avslutades 2011. Här finns information om styr- och expertgrupper inom inflytandestrukturen 2012-2014.

Dagordningar

 2011-11-22

Mötesprotokoll

 2011-11-22
 2011-09-28
 2011-05-03
 2011-02-02
 2010-11-17
 2010-09-08 
 2010-04-28
 2010-01-27 
 2009-11-18
 2009-09-11
 2009-05-27
 2009-03-30
 2009-02-11

Övriga dokument
 Gemensamt möte med styrgruppen för Open Access 2011-10-17
 Självutvärdering 2011-02-02

 Självutvärdering 2010-01-27
 Centraliseringmodell
 Hur arbetar vi med FTE?
 Centrala avtal i SFX
 Licensgruppens arbete med (nya) avtal

Styrgruppens protokoll och dagordningar är lösenordsskyddade och kan endast läsas av BIBSAM-konsortiets medlemmar.

Sveriges nationalbibliotek