2011-12-14

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap

Tre informations- och lånecentraler blir en och Sveriges lånecentral läggs i Umeå. Det föreslår Jan Holmqvist, som på uppdrag av Kungliga biblioteket utrett informations- och lånecentralernas roll i ett nytt bibliotekslandskap. Jan Holmquist vill även se en förstärkning av verksamheten vid Internationella biblioteket i Stockholm.


Utredaren Jan Holmquist

Fjärrlånen minskar generellt, och för komplicerade fjärrlån som kräver specialistkompetens räcker det med en lånecentral i stället för dagens tre. För att upprätthålla denna kompetens är det därför bäst att koncentrera verksamheten till ett ställe, föreslår utredningen.

Samstämmigt bland intervjuade

På Sveriges Depåbibliotek i Umeå och Internationella biblioteket finns unik kompetens som är till nytta för bibliotekssverige. De som intervjuats och svarat på enkäten i samband med utredningen är samstämmiga kring detta. Utredaren föreslår att Depåbiblioteket i Umeå och Internationella biblioteket förstärks för att bland annat kunna arbeta med nationell katalog och med mångspråkighetsfrågor.

Uppdragsfinansiering istället för bidragsfinansiering

Tar Umeå ensam över funktionen som lånecentral så kan kompetensen i Stockholm och Malmö tas tillvara genom att de biblioteken får finansiering för att utföra ett antal prioriterade tjänster. På så sätt kan enheterna behålla sitt kunnande och samtidigt bidra till KB:s nationella uppdrag att samordna och utveckla.

KB tar ställning

KB ska nu ta ställning till utredarens förslag. KB:s ställningstaganden och förslag till eventuella åtgärder ska presenteras för Nationella referensgruppen den 15/2 2012.

Innehållsansvar: Christina Jönsson Adrial , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Läs utredningen

Sveriges nationalbibliotek