2010-10-11

KB får samlat ansvar för bibliotekssamverkan

KB ska svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet och, tillsammans med länsbiblioteken, följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning.

Enligt budgetpropositionen ska KB disponera och fördela cirka 15 miljoner kronor som bidrag till verksamhet för de nationella lånecentralerna, depåbiblioteken och Internationella biblioteket.

KB övertar även ansvaret för biblioteksstatistiken från Kulturrådet.
- Bra att KB får ansvaret för biblioteksstatistiken, och att man förhoppningsvis också får tid och resurser att utföra sitt uppdrag. Att uppmärksamma skolbiblioteken och att samarbeta regionalt är också en utmaning. Det säger Tore Torngren som är ordförande i KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik och biträdande universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet.

Ny analysmyndighet

Regeringen avser också att bilda en ny myndighet, Myndigheten för kulturanalys. Den huvudsakliga uppgiften för myndigheten ska vara att, med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen utvärdera, analysera och redovisa effekterna av föreslagna och genomförda åtgärder inom hela kulturområdet.

- Kulturanalysmyndigheten är spännande, tillägger Tore Torngren. Tillsammans med KB och landstingen bör här finnas utrymme för olika typer av biblioteksutvärderingar.

Budgetpropositionen

Innehållsansvar: Gunilla Herdenberg , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek