Upphovsrätt rörande text och bild

En stor del av det material som hanteras på bibliotek och i arkiv skyddas av upphovsrättsliga regler. Lagen om upphovsrätt ger författare, kompositörer, konstnärer och andra skapande upphovsmän rättigheten att bestämma hur deras litterära eller konstnärliga verk får användas.

Viss användning av ett upphovsrättsskyddat verk får dock ske utan tillstånd av rättighetsinnehavaren. 

Vill du kopiera?

Du får kopiera ur en stor del av KB:s samlingar på egen hand. Du kan också beställa kopior som görs av KB:s personal. Observera att samma upphovsrättsliga regler gäller oavsett om du gör kopiorna själv eller lämnar in en beställning till KB.

Vad ska du använda kopian till?

Privat bruk

Verk som är offentliggjorda får kopieras för privat bruk. Detta innebär exempelvis att privatbrev, bilder som inte är offentliggjorda och annat opublicerat material som inte gjorts tillgängligt för allmänheten, inte får kopieras för privat bruk.

För privat bruk får du kopiera upphovsrättsskyddad text utan upphovsmannens tillstånd i begränsad omfattning. Enligt KB:s uppfattning torde begränsad omfattning motsvara högst 25%. Texter av begränsat omfång som artiklar, dikter och noveller får kopieras i sin helhet. För privat bruk får du även kopiera bilder och kartor. Det är tillåtet att göra både elektroniska kopior och papperskopior. Du får däremot inte göra materialet tillgängligt för allmänheten genom att ladda upp det du har kopierat för privat bruk på nätet, exempelvis på din egen hemsida. För detta behöver du tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. 

Till privat bruk räknas sådant du kopierar för egna studier, för ditt eget nöjes skull eller åt den närmaste familje- eller vänkretsen. Att göra kopior åt hela släkten eller till arbetskollegor är inte tillåtet.

Det är du som kopierar för privat bruk som har ansvaret för hur kopiorna används. Detta gäller oavsett om det är du själv som kopierar eller om KB kopierar på ditt uppdrag.

Bruk som inte är privat

Om du vill kopiera eller om du vill att KB ska kopiera åt dig ur ett upphovsrättsligt verk för allt annat bruk än det privata, gäller andra regler. Då måste du ha rättighetshavarens tillstånd.

Bruk som inte är privat kan till exempel vara spridning till en större vänkrets, inom en förening, för att använda materialet i kommersiellt syfte eller om du vill sprida det på internet. Vad som är privat bruk framgår av avsnittet ovan. 

Den kopiering som KB gör och som inte är för ditt privata bruk ansvarar KB för. KB kan därför komma att be om kompletterande information om hur du ska använda kopiorna.

Vad är upphovsrättsskyddat?

Enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är ett verk upphovsrättsskyddat från det år verket uppkom (till exempel tryckår) till och med 70 år efter upphovsmannens död. Ett verk kan ha flera upphovsmän: till exempel den som har skrivit texten, eventuell översättare och illustratör. Skyddstiden beräknas då utifrån dödsåret för den av upphovsmännen som sist avlider. Om ingen upphovsman finns angiven gäller skyddstiden istället i 70 år från offentliggörandet av verket. Om det framgår vem som är upphovsman men dödsåret inte kan beläggas har KB beslutat att verket blir fritt 150 år efter offentliggörandet.

För att konstnärliga och litterära verk ska skyddas av upphovsrätten ska verket ha uppnått så kallad verkshöjd. KB kan inte göra någon bedömning huruvida verket har uppnått verkshöjd utan utgår generellt från att alla verk på KB har uppnått verkshöjd. 

KB förfogar inte över rättigheterna till verken i samlingarna utan detta gör den enskilde upphovsmannen eller dennes efterlevande. KB har i regel heller inte information om vem som äger rättigheterna. För att få veta det hänvisar vi till organisationer som till exempel BUS, Sveriges Författarförbund, STIM eller någon upphovsrättsjurist.

Vad gäller om du beställer av KB?

KB har sällan information om vem som äger rättigheterna till verket. Du måste själv kontrollera om det verk som ska kopieras är upphovsrättsligt skyddat och ta reda på vilka bestämmelser som gäller.

Upphovsrättsavtal

För att KB ska kunna utföra din beställning på kopiering av verk som är skyddat eller överstiger den gräns som tillåts av upphovsrättslagen måste vi veta att du har inhämtat tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. Detta regleras via ett avtal. Kontakta representant för respektive samling för att få hjälp med att fylla i alla uppgifter. För handskrifter, kartor och bilder hkb[snabela]kb.se, för vardagstryck och affischer vardagstryck[snabela]kb.se för övriga samlingar info[snabela]kb.se. Observera att KB inte utför beställningen innan underskrivet avtal har inkommit.

För information om upphovsrätt vad gäller audiovisuellt material kontakta forskarservice, forskarservice[snabela]kb.se.

Fjärrlån

KB lånar inte ut något ur den svenska samlingen av säkerhets- och bevarandeskäl. Hör med ditt lokala bibliotek om det går att göra ett fjärrlån. På så sätt kan det vara möjligt att få tillgång till papperskopior av ett helt verk trots att det är skyddat av upphovsrätt.

Kostnad

Du får betala för framställningen av kopior men KB tar inte ut någon användnings- eller publiceringsavgift. Kostnaden för kopior för privat bruk eller för forskning är subventionerad medan vi tar ut kostnadstäckning för allt annat bruk.

Digitaliserat affärstryck

Samlingen av digitaliserat affärstryck i PDF-format innehåller verk som är skyddade av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Den innehåller också verk som inte är skyddade av upphovsrätt.

Publiceringen av bilder i PDF-format innebär en möjlighet att ladda ner och skriva ut text och bild. Verk som inte är skyddade av upphovsrätt får användas fritt. Verk som är skyddade av upphovsrätt har du inte rätt att sprida utan upphovsmannens godkännande.

Kung. biblioteket har tecknat en licens med Bildkonst Bildupphovsrätt i Sverige, BUS, som medför att Kungl. biblioteket har rätt att visa de upphovsrättsskyddade bilderna i PDF-format på internet. Kungl. biblioteket kan inte lämna något godkännande om vidare spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Sådant tillstånd lämnas av upphovsmannen eller de som har upphovsrätten. Kung. biblioteket kan inte hjälpa till med att utreda om verk är upphovsrättsligt skyddade eller inte.

Det är du som användare som ansvarar för att ta reda på om materialet är upphovsrättsligt skyddat och att få godkännande om du vill sprida det vidare.

Senast uppdaterad: 2016-05-12
Innehållsansvar: Mats Niklasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Upphovsrättsavtal

Sveriges nationalbibliotek