Kungliga bibliotekets utlån till utställningar

Skriftliga, officiella låneansökningar skickas till:

Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie

Kungliga biblioteket
Box 5039
SE-102 41 Stockholm

 

Har ni frågor om utställningslån, kontakta:

Leena Uusitalo, utställningslånehandläggare

leena.uusitalo[snabela]kb.se

Handläggningstid för ett utlån är vanligtvis 6 månader.


Våra lånevillkor:

Hantering

Det åligger låntagaren att följa KB:s regler för hantering av föremålen.

Om ingen annan överenskommelse gjorts gäller följande:

  • KB skall i förväg informeras om och godkänna var och på vilket sätt de utlånade föremålen skall installeras i utställningen. Här avses exempelvis inredning och material i montrar, fästanordning vid vägg för ramade föremål, vilka övriga föremål och eventuell rekvisita som skall visas i samma monter etc.
  • Föremålen får enbart hanteras och installeras i utställningen av kuriren eller annan person som kuriren utser. Montrarna skall stängas och låsas i kurirens närvaro. Med undantag för nödsituationer (exempel: brandfara, översvämning m.m.) får montrarna därefter inte öppnas och de utställda föremålen  inte hanteras utan KB:s medgivande. Vid en nödsituation skall föremålen föras till en säker plats. Därefter skall KB informeras.
  • Inramat eller på annat sätt monterat föremål får inte demonteras utan tillstånd av KB. Inga konserveringsinsatser får göras utan KB:s skriftliga medgivande. Nålar, tejp eller bindemedel får inte användas på de utlånade föremålen.

Fotografering

Fotografier av föremålen får endast användas i utställningskataloger, pressmaterial och vernissagekort. Fotografier för reproduktion i tryck ska beställas från långivarens repro-och fotoenhet.

Föremålet får endast fotograferas efter överenskommelse med långivaren. Allmänna översiktsbilder i utställnigen samt foton för avsyningsprotokoll är tillåtna.

Kostnader

Låntagaren bekostar material (ramar, passepartouter, bokstöd m.m.), packning, transport och kurirresa (för resa utanför Sverige: fullt ombokningsbar flygbiljett, övernattning samt dagtraktamente) i samband med lånet.

Det tillkommer en konservatorsavgift för varje föremål. Avgiftens storlek är beroende av omfattningen på det utställningsförberedande arbete som krävs i form av konserveringsåtgärder, montering m.m. Den debiteras enligt tre schablonnivåer:

Inom Sverige:

  • Grundnivå 2 200 kr
  • Smärre åtgärder 3 900 kr
  • Omfattande åtgärder 5 600 kr

Vid särskilt omfattande åtgärder kan avgiften bli högre.

Klimat- och ljusförhållanden

Låntagaren garanterar

  • att de lånade föremålen exponeras i en ljusstyrka som inte överstiger 50 lux
  • att exponeringen för UV-strålning inte överstiger 75 mikrowatt/lumen
  • att den relativa luftfuktigheten i de lokaler där föremålen förvaras och/eller visas hålls på en stabil nivå mellan 45 % - 55 % och med en daglig variation som inte överstiger 5 %
  • att temperaturen i de lokaler där föremålen förvaras och/eller visas hålls på en stabil nivå mellan 18°- 22°.

Låntagaren skall omedelbart meddela KB om någon förändring av ovanstående förhållanden inträffar.

Transporter

Alla transporter skall ske med ett av KB i förväg godkänt konsttransportföretag. Information skall lämnas om hur hela transportkedjan planeras. De fordon som används skall ha ett låsbart lastutrymme samt i förekommande fall lämplig fastspänningsanordning för transportlådan.

Säkerhet

Föremålet ska förvaras och exponeras under betryggande säkerhetsformer. Innan avtal om utlån ingås ska långivaren informeras om och godkänna lokalernas utformning. Vidare ska låntagaren lämna information om brandskydd, säkerhetssystem och bevakning i utställningslokalerna.

Föremål utan ram ska vara utställda i låsta montrar. Dessa montrar ska larmskyddas med vibrationsdetektorer och öppningskontakter. Inramade föremål ska hängas med betryggande säkring, t.ex. genom att ramen fästs mot väggen med skruvar på flera punkter.

Försäkringar

Låntagaren skall teckna försäkring för samtliga föremål gällande mot all risk och efter den värdering som preciserats i bilaga till låneavtalet. Försäkringen skall gälla från den tidpunkt föremålen lämnar KB till dess de återlämnats. Låntagaren skall skicka en kopia av försäkringshandlingar till Kungliga biblioteket senast 20 dagar innan föremålen lämnar Kungliga biblioteket.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-11
Innehållsansvar: Leena Uusitalo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek