2017-10-17

Öppet tillgängliga forskningsresultat är ett gemensamt ansvar

Öppen tillgång stärker både det vetenskapliga systemet och samhället i stort. Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag av regeringen att samordna arbetet mot ökad öppen tillgång. Under tisdagen samlades representanter från forskningsvärlden på KB för en inspirationsdag inför arbetet.

– Sveriges regering har uttryckt ett mycket tydligt stöd för öppen tillgång. Omvandlingen är ett gemensamt ansvar i syfte att nå målbilden om att forskningsresultat ska vara öppet tillgängliga direkt vid publicering. Nu lägger vi tillsammans grunden för kommande års målinriktade arbete.

Det sa riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg när hon på tisdagen öppnade KB:s inspirationsdag om öppen tillgång. Över 70 personer från bland annat lärosäten, forskningsfinansiärer och institut är samlade för en gemensam kick-off inför det utredningsarbete som nu väntar.

KB samordnar arbetet mot ökad öppen tillgång

Enligt regeringens forskningsproposition (2016) bör alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bli öppet tillgängliga direkt vid publicering. Omställningen till öppen tillgång har redan påbörjats och bör vara klar senast inom tio år. Öppen tillgång utgör normen och inskränkningar i öppenheten utgör undantag.

Regeringen understryker att det är ett gemensamt ansvar för alla aktörer i forskningssystemet att verka för att målbilden uppfylls.

KB har i drygt tio år arbetat med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Från 2017 har KB ett regeringsuppdrag för samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Detta arbete genomförs i samråd med Vetenskapsrådet, som har fått ett motsvarande regeringsuppdrag gällande öppen tillgång till forskningsdata.

Fem utredningar

Inom ramen för samordningsuppdraget har KB initierat fem utredningar. I utredningsgrupperna deltar representanter från svenska forskningsfinansiärer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), forskarsamhället och KB. Syftet är att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar för att Sverige ska nå regeringens målbild för öppen tillgång.

Utredningarna ska studera:

  1. Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
  2. Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  3. Öppen tillgång till böcker
  4. Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som omvandlas till öppen tillgång
  5. Uppföljning av krav på öppen tillgång

Öppen tillgång stärker hela samhället

Fördelarna med öppet tillgängliga forskningsresultat är många.

Sakkunniggranskad forskning som är öppet tillgänglig för hela samhället lägger en grund för framtida forskning och möjliggör för medborgarna att ta del av vetenskaplig information. Den öppna tillgången till forskningsresultat stärker både hela vetenskapssystemet och det omgivande samhället.

Omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem har utvecklats och drivs på av engagerade forskare, bibliotekarier, finansiärer, lärosätesledningar, lärare, förläggare med flera. Även politiker och beslutsfattare ställer sig i allt större utsträckning bakom denna omvandling.

Se inspirationsdagen via KB:s Youtube-kanal

Under tisdagens gemensamma kick-off höll internationella talare inspirationsföreläsningar på samma tema som utredningarna. Föreläsningarna spelades in och kommer i efterhand att publiceras öppet tillgängligt via KB:s Youtube-kanal.

Thomas Neidenmark, Utbildningsdepartementet, inledningstalade. För föreläsningarna stod Mikael Laakso, Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Sabina Leonelli, University of Exeter, Katharina Rieck, Austrian Science Fund (FWF) och Vidar Røeggen,The Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR).

Mer information

Följ utredningsarbetet och läs mer om samordningsuppdraget och öppen tillgång på KB:s open access-sajt.

Innehållsansvar: Beate Eellend, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek