2017-09-13

Femte statsmakten – Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport presenterad

Vilka utmaningar och möjligheter står biblioteken inför? Det är utgångspunkten för omvärldsrapporten Femte statsmakten som Kungliga bibliotekets (KB) sekretariat för en nationell biblioteksstrategi presenterade på onsdagen. Vid ett fullsatt arrangemang på Stockholms universitet överlämnade Erik Fichtelius, nationell samordnare, rapporten till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tar emot rapporten från Erik Fichtelius, nationell samordnare.

Vid överlämnandet berättade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslår att KB tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år. Syftet med satsningen är bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik.

- Det är mycket glädjande att regeringen så tydligt visar att de lägger stor vikt vid de förslag som arbetas fram av sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Nu fortsätter arbetet att utifrån dagens presenterade omvärldsanalys ta fram förslaget till en nationell biblioteksstrategi.

Satsningen innebär att Kungliga biblioteket under 2018 till 2020 ska stödja de regionala biblioteksverksamheterna i deras arbete med att öka användningen av digitaliseringens möjligheter och öppen tillgänglig kunskap.

KB fick 2015 i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet.

I uppdraget ingår att göra en fördjupad omvärldsanalys, vilken alltså presenterades på onsdagen. Utgångspunkten för rapporten på närmare 500 sidor är ett framtidsperspektiv på det samhälle som biblioteken ska verka i. Flera stora gemensamma politiska beslut sträcker sig till år 2030, exempelvis Agenda 2030. Detta år har därför valts som visionsmål i arbetet med den nationella biblioteksstrategin.

För att ta fram rapporten har ett antal experter inom olika samhälls­- och biblioteksområden valts ut. Skribenterna ger sin bild av ett utvalt område i omvärlden där framtida förändringar kan komma att påverka biblioteken.

Som komplement till rapportens analyser finns en digital bilaga som bland annat innehåller de skrivelser som sekretariatet tagit emot från olika organisationer och biblioteksverksamheter under det senaste året. Här finns även länktips kring biblioteksutveckling.

I rapporten har sekretariatet för den nationella biblioteksstrategin författat en analys av bibliotekslagen. I samband med det ställer utredarna ett antal frågor som belyser de dilemman som måste hanteras för att biblioteken även i framtiden ska kunna uppfylla bibliotekslagens intentioner.

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för analyser, överväganden och förslag i den kommande nationella biblioteksstrategin. Sekretariatet avser att lämna ett utkast till nationell strategi våren 2018. Efter diskussion och analys kan utkastet leda till ett slutgiltigt förslag till Kulturdepartementet i mars 2019.

Trailer 5:e statsmakten [Video]

Här hittar du rapporten, med tillhörande bilaga, för nedladdning.

Här hittar du den inspelade livesändningen från Aula Magna på Stockholms universitet.

Innehållsansvar: Eric Eskilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek