2016-12-14

​KB satsar på bibliotekens arbete för digital delaktighet

Allt fler tjänsteleverantörer – till exempel myndigheter, banker och flygbolag – erbjuder numera främst sina tjänster på nätet. Därför blir personer som inte behärskar tekniken lätt utestängda från viktiga samhällsfunktioner. Många vänder sig till biblioteken för att få hjälp. Under nästa år kommer KB arbeta för att stärka biblioteken på detta område.

I flera år har biblioteken samverkat kring nationella kampanjveckor, som E-medborgarveckan och Get online week, med syftet att få fler digitalt delaktiga. Under hösten föreslog KB, genom arbetet med en nationell biblioteksstrategi, att landets folkbibliotekarier ska fortbildas för att kunna hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. KB föreslår att regeringen skjuter till 25 miljoner kronor årligen under en treårsperiod för en bred satsning på digital kompetenshöjning för hela befolkningen.

I förslaget framhävs att den digitala utvecklingen accelererar och att det därför krävs en långsiktig handlingsplan för att kontinuerligt utveckla invånarnas digitala kompetens. Demografi, aktuella händelser som stort flyktingmottagande eller dåligt utbyggt bredband gör att satsningarna måste byggas utifrån lokala förutsättningar.

För att lägga grunden till en sådan satsning inleder KB under 2017, inom ramen för nationella utvecklingslinjer, ett arbete med fokus på digital delaktighet. Satsningen på 700 000 kronor innebär att samverkan inom ramen för Digidelnätverket fortsätter i likhet med tidigare år. KB:s satsning möjliggör också en sammanställning och kartläggning av de olika metoder som biblioteken använder i arbetet för att öka den digitala delaktigheten.

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Digidelnätverket

Digidelnätverket, som KB är en del av, arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Nätverket består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Läs mer på Digidels webbplats.

Sveriges nationalbibliotek