2015-06-26

Sveriges medeltida handskrifter lyfts fram i ljuset

Kungl. biblioteket inleder ett samarbete med Uppsala universitetsbibliotek och Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet.

Genom utlysningen ”Samlingarna och forskningen” har Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien beviljat 7,3 miljoner kronor till katalogisering, digitalisering och beforskande av de bägge bibliotekens fornsvenska handskrifter.

Medeltida handskrifter

Sveriges båda största bibliotek, KB och UUB, har tillsammans 234 medeltida handskrifter skrivna på fornsvenska i sina samlingar. Det utgör 70 procent av det bevarade beståndet och är en unik och omistlig källa till medeltidens svenska skriftspråk och samhällsförhållanden.

Samarbetet

Samarbetet går ut på att djupkatalogisera och beskriva varje handskrift. Behovet av en sådan presentation är stort. Resonerande kataloger är viktiga arbetsredskap för historiker, filologer och andra specialister. De är också en nödvändig grund för att kunna digitalisera handskrifterna och göra dem tillgängliga på nätet. KB:s och UUB:s handskriftsbestånd kommer i projektet att behandlas som en enhet.

 – I en digital domän behöver man inte besväras av konstlade institutionella gränser och det är därför naturligt att behandla de bägge samlingarna som en helhet. Avsikten är att även andra bibliotek i framtiden skall kunna ansluta sina samlingar till katalogen, säger projektets ledare docent Jonas Nordin vid KB.

B 172, Detalj ur Magnus Erikssons landslag

Projektgruppen

I projektgruppen ingår tre disputerade medeltidsforskare som kommer att arbeta både med katalogisering och med kvalitativt djupstudium av materialet. De kommer särskilt att studera samband mellan handskrifterna och hur miljöer och metoder såg ut vid framställningen av dem.

 – Vår erfarenhet från liknande tidigare projekt är att det är en stor fördel att ha med forskare i arbetsprocessen. Det är forskarna som är de främsta användarna av slutprodukten och deras synpunkter på urval, presentation och upplägg gör det lättare för oss att träffa rätt beslut i arbetet, säger Jonas Nordin.

Syftet med projektet

Projektet löper 2016–2018 och syftar till

  • att skapa en fullständig katalog över de fornsvenska handskrifter som förvaras på Kungl. biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek
  • att skapa en nationell katalogstruktur som medger anslutning av beståndet av medeltida handskrifter i andra svenska och utländska samlingar
  • att skapa en struktur för publicering av digitaliserade handskrifter
  • att utveckla nya metoder för filologisk och kodikologisk forskning
  • att presentera nya forskningsrön kring den fornsvenska textframställningen.


Projektets namn är TTT, vilket är uttytt Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu.

Kontaktperson:
Jonas Nordin, 010-709 31 56, jonas.nordin@kb.se

Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek