2015-02-26

KB slutredovisar e-boksuppdraget till regeringen

Den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kan fungera som lagringsplats för e-böcker och på sikt vara en nationell e-bokstjänst. Det visar den försöksverksamhet som Kungl. biblioteket nyligen avslutat och slutrapporterat till regeringen.

Slutrapport för e-boksuppdraget

Uppdraget

Regeringen gav i oktober 2013 Kungl. biblioteket i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Uppdraget skulle slutrapporteras senast februari 2015. 
 

Prototyp för e-bokstjänst

Under projekttiden har en prototyp av en e-bokstjänst arbetats fram med ett helt flöde av e-böcker från distributörer som når biblioteken via LIBRIS. Prototypen har innehållit cirka 400 e-böcker och testats av utvalda bibliotek.

Återkopplingen har varit positiv och visar på möjligheter att integrera olika aktörer och medieleverantörer i systemet. LIBRIS-systemen skulle därmed kunna utgöra grunden till den tekniska infrastruktur som behövs för en nationell långsiktig lösning.

E-böcker framsökta i LIBRIS.
 

Fortsättning och erfarenheter

I och med att försöksverksamheten slutredovisas har KB inget fortsatt uppdrag eller medel att arbeta vidare med frågan om e-böcker till biblioteken. De medel för fortsatt arbete som aviserades i regeringens budgetproposition fanns inte kvar efter budgetbehandlingen i riksdagen.

Erfarenheterna från försöksverksamheten visar att:

  • KB har kompetens och möjligheten att utveckla och fungera som det nationella navet för e-boksutlån i det allmänna biblioteksväsendet. 
  • Den framkomliga väg KB ser är ett utökat samarbete och samverkan med förlag och distributörer för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat.
  • KB har stora möjligheter att för framtiden förändra lånebilden för e-böcker genom en samlad hållbar nationell tjänst.
  • En nationell plattform för e-bokslån behöver vara långsiktigt hållbar.

Mer information:

 

Miriam Säfström
enhetschef Metadata och systemstöd
010-709 36 47

Maria Hedenström
avdelningschef Informationssystem
010-709 36 01

Innehållsansvar: Miriam Säfström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Slutrapporten finns att hämta som pdf-fil här:

Slutrapport för e-boksuppdraget

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek