2015-10-30

KB lyfter fem förslag inför regeringens forskningsproposition

Se över pliktlagstiftningen och inrätta en samlad ingång för den svenska vetenskapliga publiceringen. Det är två av de fem förslag som Kungl. biblioteket, KB, lyfter fram till regeringen inför dess arbete med den forskningspolitiska propositionen.

Regeringen har bett myndigheter och organisationer att komma med underlag och synpunkter inför den forskningsproposition som man avser att presentera hösten 2016.

Forskarsamhällets behov av snabb tillgänglighet till material och stora mängder data ställer höga krav på nationalbiblioteket. Flera av bibliotekets centrala funktioner behöver utvecklas så att KB kan främja den svenska forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur. Det är en utveckling som sker i dialog med de svenska forskningsbiblioteken.

KB:s fem förslag:  

  • Se över pliktlagstiftningen
  • Samordna införandet av riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
  • Utveckla en samlad ingång för den svenska vetenskapliga utgivningen
  • Anslå särskilda medel för digitalisering för att realisera kulturarvets forskningspotential
  • Rikta uppmärksamhet på problemet med ojämlik informationsförsörjning

KB lyfter fem förslag inför regeringens forskningsproposition

Pliktlagstiftningen ses över för att öka tillgängligheten och säkra insamlingen av material till KB:s samlingar

E-pliktexemplaren och det digitaliserade materialet riskerar att bli inlåst på KB istället för att komma forskningen till nytta. I dag finns ingen tydlig reglering för tillgängliggörandet av e- pliktexemplaren och det digitaliserade materialet på samma sätt som för det analoga.

Ett annat problem är att viktigt material inte blir insamlat. Pliktexemplarslagen har inte genomgått någon översyn sedan 1995. Samtidigt har stora produktionstekniska och publiceringsmässiga förändringar skett, vilket innebär att pliktexemplarslagstiftningen delvis har blivit obsolet. Frågan om de fem pliktexemplarens funktion som regionexemplar måste klargöras bland annat för att minimera gallring direkt vid ankomst till pliktbiblioteken.

KB samordnar införandet av riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

I budgetpropositionen 2016 avser regeringen att utreda förutsättningarna att ge KB ett nationellt samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Utifrån rollen som nationalbibliotek med samordningsansvar finns inom KB bred erfarenhet och stor kunskap kring flertalet av de frågor som föreslås utredas vidare.

Förutom openaccess.se, Bibsam-konsortiet och Swepub samverkar KB med flera tongivande aktörer inom såväl forsknings- och utbildningssamhället som de olika bibliotekstyperna. Det är därför naturligt att KB samordnar införandet av riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

KB får ett långsiktigt uppdrag att utveckla en samlad ingång för den svenska vetenskapliga utgivningen.

KB behöver ett långsiktigt uppdrag och finansiering för att utveckla en plattform för lärosätenas vetenskapliga output. Plattformen ska stödja hela kedjan från registrering, lagring och synliggörande till tillgängliggörande av kvalitetssäkrat underlag för bibliometri. Ett långsiktigt uppdrag innebär att Swepub, som i dag samlar in och tillgängliggör metadata om forskningspublikationer från publikationsdatabaserna vid svenska lärosäten, öppnas upp och utvecklas.

Utvecklingen innebär att Swepub kan stödja central registrering med hjälp av ett auktoritetsregister över publiceringskanaler och även erbjuda långtidslagring av fulltextdokument genom att tillhandahålla ett repositorium. Detta nationella repositorium ska vara fritt tillgängligt och verka för principer om öppen tillgång. Med ett nationellt repositorium kan både enskilda bidrag och hela tidskrifter lagras.

Särskilda medel för digitalisering krävs för att förverkliga kulturarvets forskningspotential

Forskningen efterfrågar stora mängder data. Det handlar om att genom digitalisering skapa förbättrad tillgång för forskningen till specifika källor men också om verktyg för att söka efter mönster, samband och trender i stora datamängder. För att kulturarvsmyndigheterna ska kunna skapa stora volymer av digital råvara och bidra till att bereda väg för nya forskningsmetoder och tillämpningar krävs rejäla satsningar och särskilda medel för digitalisering.

KB uppmärksammar regeringen på en ojämlik informationsförsörjning

Regeringen menar att högskolan ska vara jämlik. KB menar att det i sammanhanget finns skäl att se över vilken påverkan inlåsningseffekter och en ojämlik tillgång till digitala och fysiska vetenskapliga resurser har på möjligheten att studera och forska, på studie- och forskningsresultaten och på kvalitet i rapporter och utredningar som görs inom högskola och offentlig förvaltning.

KB avser att arbeta vidare med frågan i dialog med forskningsbiblioteken inom ramen för regeringsuppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Hela KB:s underlag till regeringen finns i högerspalten.


 

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 KB:s underlag till forskningspropositionen

Sveriges nationalbibliotek