2009-04-20

KB samarbetar med juristutbildning

KB kommer under höstterminen 2009 att erbjuda fyra platser för uppsatsförfattare från Institutet för rättsinformatik (IRI).

Kungliga biblioteket är svenskt nationalbibliotek. I sin verksamhet stöter man på olika IT-rättsliga frågeställningar. Uppdraget att samla och tillgängliggöra tryck, musik, teve och radio skapar problem, inte minst när det gäller upphovsrätten. Det här är något som är under ständig diskussion inom KB.

Det nya samarbetet bygger på tanken att dessa frågor lämpligen skulle kunna utredas närmare inom ramen för ett examensarbete på en juridisk utbildning. KB:s verksjurist Jerker Rydén kommer tillsammans med ordinarie handledare från IRI att fungera som stöd för studenterna i deras arbete.

KB kan alltså tillhandahålla en arbetsplats och intressanta verksamhetsnära uppsatsämnen. Några av uppsatsförfattarna kommer också att erbjudas tio veckors juridisk praktik på KB. Fördelarna för både KB och IRI är uppenbara. Genom att erbjuda flera studenter plats samtidigt skapar man en kreativ miljö för kvalificerade juridiska diskussioner.

KB och IRI kommer även att anordna gemensamma seminarier där uppsatsförfattarna får diskuteras sina frågeställningar med yrkesverksamma jurister och andra kunniga personer.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek