2009-09-21

KB får utökat uppdrag

Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin kommenterar kulturpropositionens förslag om breddat uppdrag för Kungliga biblioteket.

Gunilla Herdenberg, chef för Avdelningen för nationell samverkan.

I kulturpropositionen som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth presenterade i dag föreslås att KB får ett samlat ansvar för biblioteken i hela landet. Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin är positiv till att KB får detta breddade ansvar och är övertygad om att det kommer att gynna hela bibliotekssektorn.

I frågestunden med pressen sa kulturministern att en samordning inom bibliotekssektorn är något efterlängtat och att KB är en bra part som kan ta hand om detta, bland annat i samarbete med länsbiblioteken. I propositionen formuleras uppdraget att KB ska svara för nationell överblick, främja samverkan och kontinuerligt följa bibliotekens arbete.

Driva på

Kulturdepartementets pressmeddelande talar om att KB får ansvar för att driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet.
– Vi är väl förberedda att ta hand om detta uppdrag. Vi har stor erfarenhet av samordning, inte minst inom forsknings- och högskolebiblioteken, säger Gunnar Sahlin. Det är självklart att de olika delarna stärker och utvecklar varandra i ett breddat uppdrag.

Hela bibliotekssektorn

Gunilla Herdenberg är chef för Avdelningen för nationell samverkan vid KB. Hon välkomnar också det utökade uppdraget, men betonar att det behövs resurser, bland annat i form av ny kompetens.
– Det pågår redan i dag ett utvecklingsarbete där olika insatser inom bibliotekssektorn samordnas och där KB är involverat. Det gäller till exempel Sverigebiblioteket som inkluderar samtliga aktörer inom svenskt biblioteksväsen.

Ordentliga resurser

Regeringen avser att ge KB i uppdrag att ta fram en plan för hur det nya uppdraget praktiskt ska genomföras.
– Detta är vi väl förberedda för, säger Gunnar Sahlin. Det är dock viktigt att det avsätts ordentliga resurser.

Preciserat uppdrag

Redan i sitt remissyttrande i våras framhöll KB att uppdraget måste preciseras, och att ansvaret ska gälla alla offentligt finansierade bibliotek, det vill säga universitets- och högskolebibliotek, folkbibliotek, skolbibliotek och specialbibliotek vid en rad olika institutioner (myndigheter, akademier, sjukhus etc.).

Innehållsansvar: Gunilla Herdenberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

KB:s remissvar till kulturutredningen

Sveriges nationalbibliotek