2009-03-19

Biblioteken och Googleavtalet

KB på seminarium om framtidens digitala bok- och biblioteksvärld.

Digitalisering och böckernas framtid diskuterades på seminariet ”Google Settelment utifrån ett nordiskt perspektiv”. Seminariet ordnades av Sveriges författarförbund och hölls på Norra Latin i Stockholm den 13 mars 2009.

Förutom representanter för Google Book Search och det amerikanska författarförbundet Authors Guild, medverkade även riksbibliotekarien Gunnar Sahlin.

Googleavtalet börjar gälla i vår
Seminariet behandlade det avtal som förhandlats fram mellan Google och de amerikanska organisationer som representerar författare och förlag. Om förslaget godkänns av en distriktsdomstol i New York kan det börja gälla i maj 2009.

Google representerades av Santiago de la Mora, European Partnerships Lead, Books Google UK, som berättade om Google Book Search vars målsättning är att digitalisera cirka 80 miljoner böcker, främst ur amerikanska forskningsbibliotek, och göra dem helt eller delvis tillgängliga via internet.

Böckerna skannas från 29 universitets- och forskningsbibliotek, varav sju i Europa.

Tre grader av synlighet
Urvalet består till största delen av böcker som är slut hos förlagen och således bara är tillgängliga via bibliotek eller antikvariat. Cirka 20 procent av böckerna kan göras tillgängliga i sin helhet eftersom rättigheterna löpt ut. Cirka 75 procent av böckerna finns inte längre i lager och kan göras synliga till 20 procent utan kostnad, vill man läsa hela boken får man betala. De resterade fem procenten av böckerna är sådana som fortfarande finns till försäljning. Ur dessa verk visas bara några enstaka rader och man länkas sedan till bibliotek och bokhandlare som har den aktuella titeln.

När det gäller de 75 procenten som är synliga till 20 procent, kan användaren betala Google för att få köpa rätten att läsa och skriva ut boken i sin helhet. Pengarna fördelas sedan så att Google får 37 procent av intäkterna och författarna och förlagen 63 procent.

Till nytta för läsarna och förlagen ...
Från Googles sida ser man projektet som ett sätt att tjäna pengar på att tillgängliggöra det samlade vetandet på internet samtidigt som man hjälper förlagen att marknadsföra och tjäna pengar på sin så kallade ”back list”, alltså utgångna publikationer som man egentligen inte tänkt trycka om.

Google menar att projektet är till nytta för alla. Google tjänar pengar, liksom författarna och förlagen samtidigt som forskare och allmänhet får väsentligt förbättrade möjligheter att göra fulltextsökningar och läsa de eftersökta publikationerna.

… och för författarna
De amerikanska författarna representerades på seminariet av Paul Aiken, direktör för Authors' Guild New York, som varit med och förhandlat fram avtalet. Paul Aiken redogjorde detaljerat för hur avtalet förhandlats fram efter det att Authors' Guild New York stämt Google för brott mot upphovsrätten i samband med att de inledde skanningsprojektet för fem år sedan.

Paul Aiken var mycket nöjd med avtalet, eftersom han ser det som ett nytt sätt för författare att tjäna pengar på sina verk, samtidigt som de också får större kontroll över sina verk. Aiken beskrev hur pengarna från Google Book Search ska finansiera ett register över författare, förlag och rättighetsinnehavare. Genom detta register kan upphovsrättsinnehavare anmäla sig och ges möjlighet att kvittera ut sin ersättning.

Digitalisering ur bibliotekssynpunkt
Därefter framträdde riksbibliotekarien Gunnar Sahlin och talade om digitalisering ur ett nationalbiblioteksperspektiv. Han redogjorde bland annat för den digitaliseringsverksamhet som sedan några år pågår på Kungl. biblioteket, och påtalade bland annat vikten av hantering av metadata samt bevarandeåtgärder i samband med digitalisering av böcker och tidningar.
Ökad tillgänglighet är centralt för digitaliseringen, menade han, men framhöll också att man genom digitalt tillhandahållande kan bevara skört material, ett viktigt arbete för ett nationalbibliotek.

– KB för för närvarande diskussioner med upphovsrättsinnehavarna i Sverige. De hålls i en positiv anda och ambitionerna är att arbeta fram kollektiva avtalslicenser för att kunna tillängliggöra det digitaliserade materialet, säger Gunnar Sahlin.

Intressant juridisk fråga

– Avtalet mellan Google samt författar- och förläggarförbunden i USA är intressanta för biblioteken ur flera synpunkter, säger Jerker Rydén, KB:s verksjurist, som närvarade vid seminariet.

– Uppgörelsen bekräftar Googles dominerande ställning och visar behovet
av alternativa distributionskanaler. Det är nödvändigt att ha i åtanke att det rör sig om kommersiella intressen, vilka kan förändras över tid. Vad som händer vid ett sådant scenario är svårt att förutspå, anför Jerker Rydén vidare. Till skillnad från KB behöver Google inte göra några åtaganden för att säkerställa bevarandet av kulturarvet.

– Förlikningen avser dessutom bara publikationer som utgivits fram till och med den 5 januari 2009. För att Google skall kunna digitalisera verk som utgivits efter detta datum måste parterna förhandla fram nya överenskommelser.


 

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek