Kulturhistorisk medieforskning III - nordiska perspektiv

Tid: 23-24 april 2013
Föreläsare:
Plats: Lunds universitet

Mediernas kulturhistoria är ett vittförgrenat fält som, på grund av att det driver fram en rikedom av empiriska och historiska exempel, måste tillämpa ett brett mediebegrepp. Det är inte bara så att alla medier är sociala medier; de har också alla en historia. Inte sällan stjäl det breda mediebegreppet därför perspektiv från äldre tider vilka med fördel kan smugglas in i den digitala tidsåldern. För att exempelvis förstå dagens krisande tidningsbransch måste vi historisera samtiden. Såväl analyser av fildelningens utveckling eller piratkopiering av stereobilder som studier av stulna böcker under 1600-talet ger ledtrådar till medieutvecklingens snabb- och tröghet.

Ett mediehistoriskt forskningsfält har på senare år formerats i Sverige. I institutionaliseringen av ämnet och samlandet av forskare från olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner har två nationella konferenser med stöd från Riksbankens Jubileumsfond (2007 respektive 2010) varit betydelsefulla. Det finns även andra satsningar. Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Lunds universitet sedan 2011 studier i ämnet mediehistoria från grundnivå till forskarutbildning. Kungliga biblioteket har därtill de senaste åren arrangerat en rad mediehistoriska seminarier och konferenser, och dessutom publicerat närmare 25 böcker i serien ”Mediehistoriskt arkiv”.

Behovet av inventering och nätverk på fältet är dock alltjämt stort – inte minst med tanke på nya forsknings- och doktorandprojekt med mediehistorisk inriktning. Det är också hög tid att placera svensk kulturhistorisk medieforskning i ett internationellt sammanhang. Med en tredje konferens i april 2013, också denna med stöd från RJ, vill vi just etablera arrangemanget som ett slags mediehistorisk plattform och återkommande samlingspunkt – och dessutom göra konferensen nordisk (med en plan att låta en fjärde konferens 2016 bli helt internationell). Till ”Kulturhistorisk medieforskning III – nordiska perspektiv” välkomnar vi alltså särskilt mediehistoriker i våra nordiska grannländer. Konferensen kommer att hållas på de skandinaviska språken, vilket inte hindrar att enskilda bidrag vid behov kan presenteras på engelska.

Konferensen har ett öppet call for papers och vänder sig till såväl etablerade forskare som nya doktorander inom det mediehistoriska forskningsfältet. Arrangörerna välkomnar såväl abstracts som sessionsförslag. Enskilda abstracts får gärna anknyta till någon av följande tentativa sessionsrubriker:

  • Digitaliseringens mediehistoria
  • Mediehistoria och genus
  • Analog nostalgi
  • Facebook 1800
  • Materiella medier
  • Mediedeterminism
  • Mediesystem
  • Publik och privat mediekonsumtion

Konferensen kommer att pågå i två dagar. Den är förlagd till Lund den 23 och 24 april 2013. En konferensavgift på 1000 SEK kommer att inkludera all kost och logi; transport till konferensen får deltagare ombesörja på egen hand. För urval av sessioner och deltagare ansvarar arrangörerna Marie Cronqvist och Patrik Lundell, mediehistoria, Lunds universitet, samt Pelle Snickars, KB. Konferensen kommer att begränsas till ett femtiotal forskare. En bok med konferensens mest intressanta bidrag kommer att publiceras i bokserien Mediehistoriskt arkiv.

Deadline för inskickande av abstract är den 10 januari 2013. Programmet med sessioner och keynoteföreläsningar samt ytterligare information kring konferensen kommer att anslås på denna webbsida.

Abstract skickas till Isabelle Midy, forskningssamordnare på KB per e-post enligt modellen: fornamn.efternamn[snabel-a]kb.se

Relaterad information

Program

Keynotes

Abstracts (pdf)

Praktisk information

Call for papers (pdf)

 

Riksbankens Jubileumsfond

 

  Lunds universitet

 

Sveriges nationalbibliotek