Album - Kungliga bibliotekets porträttsamling

av Emma Arenhill

Fotografiska samlingar är en del av vårt kulturarv och ger ovärderlig information om sociala konventioner, relationer, dagligt liv och historiska skeenden.

Kungl. biblioteket förvaltar ett omfattande fotografiskt material vilket i huvudsakligen återfinns i samlingarna på Enheten för handskrifter, kartor och bilder. Som ett led i arbetet med att beskriva och tillgängliggöra KB:s samlingar inleddes 2007 en inventering av det fotografiska materialet där en särskild inventering av porträttalbumsamlingen gjordes.

Denna bok är en en omarbetad version av inventeringsrapporten.

ISBN: 978-91-7000-272-4

140 sidor

Pris 100 kr

Senast uppdaterad: 2010-11-10
Innehållsansvar: Ingrid Svensson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek