2015-09-22

1766 års tryckfrihetsförordning

Bakgrund och betydelse

Den första svenska tryckfrihetsförordningen fyller tillsammans med offentlighetsprincipen 250 år 2016. I denna skrift redogör Jonas Nordin, forskare och historiker vid Kungl. biblioteket, för de idéer och strömningar som låg till grund för tryckfrihetsförordningen från 1766. Förordningen återfinns som faksimil i början av skriften.

Den tryckfrihetsförordning som utfärdades den 2 december 1766 var inte bara den första i Sverige utan den första i världen som gjorde frihet att uttala sig i tal och skrift till en rättighet skyddad i lag. De idéer som låg bakom förordningen var däremot inte unika. Den svenska debatten knöt an till starka strömningar i Europas intellektuella liv. Det som gjorde den svenska situationen speciell var det politiska systemet med ett starkt riksdagsväsende där motstridiga uppfattningar tvingade fram förlikningar i viktiga samhällsfrågor. Detta var en gynnsam grund för att omsätta tidens radikala politiska idéer i konkreta politiska förslag.

ISBN: 978-91-7000-317-2 (print)

ISBN: 978-91-7000-318-9 (pdf)

Pris för den tryckta versionen: 20 kr

 1766 års tryckfrihetsförordning. Bakgrund och betydelse

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

1766 års tryckfrihetsförordning. Bakgrund och betydelse

Sveriges nationalbibliotek