[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Sid: 171-178

Alfabetiskt register
öfver
Tidningar och Tidskrifter, beskrifna eller omnämnda i första delen.

  N:r
Achates och Sostratus 1763, 64 [82]
Acta Literaria et Scientiarum Sueciæ 1730-39 [15], [40]
- Literaria Sueciæ 1720-29 [15]
- Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis 1740-51 [15]
-»-, Nova 1772-1850 [15]
-»- Series Tertia 1851-93 [15]
Adressen 1775, 76 [205]
-, Svenska 1795, 97 [329]
Afhandlingar, 30 Historiska, öfwer mynt och medailler 1754, 55 [59]
Afton-Bladet 1784 [269]
Aftonbladet [i Göteborg] 1811-33 [410]
Afton-Ro för läsaren af Carlscrona Wekoblad 1771 [57]
Aftontidningen (Bihang till Dagligt Allehanda i Stockholm) 1832-35 [127]
Allahanda, Jönköpings 1797-1803 [338]
Allehanda 1767 [47]
Allehanda för i natt 1772. Se Tidningar, Mörksens [253]
Allehanda i Stockholm, Dagligt 1833, 34 [127]
-»-, Det nionde 1838, 46, 47 [127]
-»-, Det tionde 1838, 48, 49 [127]
-»-, Det åttonde 1839 [127]
-»-, Nyare 1838 [127]
-»-, Nyaste 1838, 39 [127]
-»-, Nytt 1837, 38 [127]
-, Dagligt 1767-71 26, 47, 48, [127]
-, Göteborgs 1774-1843 [199]
-, Jönköpings 1778 [220]
-, Linköpings 1796, 97 [334]
-, Nya Dagligt 1833 [127]
-, Nyare Dagligt 1836, 37 [127]
-, Nyaste Dagligt 1836-38 [127]
-, Nytt Dagligt 1836, 38 [127]
-, Smålands [376 b]
Allehanda, Stockholms Dagligt 1812-33 [127]
-, Wittert 1773 [198]
Anecdoter, Svenska 1768, 69 [122]
Anmärkningar i Svenska Historien 1782-86 [248]
- wid Swenska Post-Tidningarne 1734-60 16, [31]
- öfver 1723-25 års Post-Tidningar, J. S. Strimesii [20]
Annaler, Economiska 1807-8 [374]
-, Svea Rikes 1787-89 [237 b]
-»-, 1798, 99 [349], [333]
Anteckningar 1797, 98 [344]
Anti-Parrhesiastes 1769 [132]
Anzeigen, Göttingische, von gelehrten Sachen (fr. o. m. 1739). [64]
Archiv af nyare resor till lands och sjös 1810 [389]
- för nyare resor 1811-15 [389]
Archivum, Almänna 1792 [300]
-, Svenska 1766-72 [47], [58], [79], [94]
-»- 1790-93 [294], [297]
Argus, Den Förklädde 1761 [78]
- Den Nya Svenska 1767, 68 [110]
- Den Swenska 1767 [110]
- Then Swänska 1732-34 [28]
Aristarchus 1769 [130 not]
- Den politiske 1769 [129:5], [130]
Arnion 1798 [343]
Aviser, Några Nyia 1655-60 [3]
Aviso 1654 [III]
   
Bergs-Journal 1787 [283]
Berättelse, En Banqueroute-Spelares 1753, 54 [55]
Beskriftning öfver Konstnärer och Handtwärkare 1753 [54]
Betraktelser öfver Naturen 1782 [246]
Betraktelser, Sedelärande, för hvar dag i året 1781 [235]
Bibliothec, Hushåls, 1755-57 [63]
Bibliothek för Swenska Ungdomen 1786, 87 [277]
-, Stockholms Historiska 1755, 56 [60], [67]
-, Upfostring-Sälskapets historiska 1786, 87 [279]
Biblioteket, Allmänna 1776-78 [211]
-, Det Swenska 1756-62 [60], [67]
-, Historiska 1784-86 [272], [279]
-, Nya Svenska 1761-65 [69], [94]
Bibliothèque raisonnée 1728-53 [64]
- Suédoise 1783, 84 [267]
Bihang hörande till... Götheborgska Magasinet 1763 [73]
- [till Allmänna Tidningar], innehållande Krigshändelser 1789 [237a].
- til Carlscrona Tidning 1761-63 [57]
- till Dagligt Allehanda i Stockholm 1833-36 [127]
- till [Gefleborgs läns] Weckobladet, innehållande: Swenska Krigs-Nyheter 1808 [266]
- till Nyare Dagligt Allehanda 1836 [127]
- till Nytt Dagligt Allehanda 1836 [127]
- till nöjsam Lecture 1788 [70]
- till Skandinaviens Conversations-Blad 1833 [127]
- till Stockholms Dagligt Allehanda (aftontidning) 1832, 33 [127]
Biographia Sveo-Gothica 1768 [120]
Biographier, Östgiötha 1: 1767 [70]
Blad för Fruntimmer 1793 [312]
Bladet, Gusums 1799 [352]
-,Linköpings 1794-1851 [321]
-,Norrköpings 1831-39 [70]
-,Wexiö, 1810-55 [382]
Bokhandels-Tidningar 1769 [140]
Boktrycknings-Historien, Svenska 1810, 11 [385]
Bref om blandade ämnen 1754 [58]
- om åtskilliga ämnen 1758 [69]
- til Herrar Riksens Råd 1770 [160]
-, Philopatri 1761-65 [80]
Brefwäxling emellan Adelaide och någre wittre snillen 1773 [186]
Brefwäxling emellan twänne Frunmer 1772 [186]
   
Cabinet, Hushålls- och Konst- 1758, 59 [71]
Calmar-Posten 1795-1819 [323]
Camera Obscura, Tryckfrihetens 1783 [263]
Carolina 1798 [350]
Charlotta eller Fröken von Weissensees Lefnads-Händelser 1783, 84 [262]
Colportören 1798 [348]
Conversations-Blad, Skandinaviens 1833 [127]
Courant, Lundska Lögerdagz eller Onsdagz 1717 [13]
Courieren, Stockholms 1779 [227]
   
Dædalus Hyperboreus 1716, 17 [11]
Dagblad utg. i Carlstad under Pärmäss-marknaden 1794 [318]
Dagbladet Musernas Försök 1782, 83 [258]
- Wälsignade Tryck-Friheten 1781-83 [242]
-»- och Tryckfriheten den Välsignade 1792, 93 [298 b]
Dagbok, Kongl. Bibliotekets 1766 [95]
- Stockholms 1772 [181]
Democritus 1793 [310]
Discourser på Klubben 1767, 68 [109]
Dykaren 1779 [226]
   
Echo och Återskall på Uplysninningen... 1769 [131], [129:6]
Efterrättelser, Stockholms Adress-Contors 1811, 12 [409]
Elegant-Tidning 1810 [387]
Erhindringar wid de under riksdagen utkomne skrifter 1765 [88]
Euphrosyne 1803 [360]
Extract På thet Nederlagh.... 1633 [II]
Extract-Skrifvelser eller Relationer, Några 1644 [IV]
Extra-Post 1769 [142]
Extra-Posten 1792-95 [305]
   
Fatburen, Den Swenska 1767-71 [104]
Fiscalen, Den Swenska Oeconomie- 1770-72 [153]
Folkets röst 1769 [141]
- vän 1772 [179]
Fortsättning af Adelaides brefwäxling [186]
Fragmenter i Särskilte Ämnen 1791 [298a].
Fritalaren, Den Pratsjuke 1768 [113]
- den Andre, Pratsjuke. Se - Philolalus Parrhesiastes Secundus 1768 [115]
Fritänkaren, Den förnuftige 1767, 68 [111]
Friwiljaren, Den fromsinte 1768. [114]
Fruntimmers-Nöjen 1772 [175]
Fruntimmers-Tidningar 1772, 73. [178]
Fruntimren, De nymodiga 1773. [195]
Fruntimret, Det Enfaldiga 1773. [193]
Frågor, Riksdagsmanna 1769 [136]
Fyris 1882-fortgår 1894 [288]
För mina vänner. Aftonblad 1806. [363]
Förberedelse till en Swensk grammatica 1767 [102]
Förnuft och Sanning 1772 [184]
-, Nationelt Sundt 1768, 69 [118]
Förnufftz Öfningar, Nödiga. Linköping 1718-22 [14]
Förråd, Nytt, af äldre och nyare handlingar rörande Nordiska historien 1753, 54 [56]
Förrådet, Historiska 1762 [81]
Försichtighet, Mennisklig 1725, 26. [18]
Försök, Dagbladet Musernas 1782, 83 [258]
   
Galeriet, Historiska 1788, 89 [279]
Gazette, Stockholm 1742-58 [44]
- de Suède 1758 [44]
- Française de Stockholm 1781. [241]
Godt, Stockholms Dageligt 1775. [208]
Granskaren 1782, 83 [259]
-, Den Nyaste 1784 [274]
-, Den Nye 1784 [273]
-, Den Owäldige 1811, 12 [402]
-, Den Owälduge 1767 [107]
Gusums Bladet 1799 [352]
Gå på 1772 [172]
Gåshalfwan 1770 [154]
   
Handels-Mercurius, Stockholmske 1731-37 [26], [29], [32]
Handelstidningen 1800-22 [355]
Handels Tidning från Gefle 1765. [85]
Handlingar i Swenska Historien 1770 [146]
- och Tidskrift, Kongl. Krigsvetenskaps-Akademiens 1733-fortgår [393]
-, Kongl. Bibliotekets 1767, 68. [100]
-, Kongl. Swenska Vetenskaps Akademiens 1739-fortgå [40]
-, Svenska Krigsmanna sällskapets 1797-1804 [339]
-, Äldre och nyare skånska 1755. [61]
Harlequins-Tröjan 1772 [173]
Hatten 1768, 69 [125]
Herden, Swenska, 1756 [65]
Hermes Gothicus 1624 [I]
Historien, Felsenburgiska 1761-63 [57]
Historier, Roliga, Qvicka Infällen, Moraler och stundom roliga Nyheter 1783 [264]
Historieskrifvaren 1796, 97 [332]
Hjelpreda uti Swea Rikes Allmänna Hushåldning 1772 [182]
Hushållaren, Göthiske, 1781 [243]
Hushålds-Råd 1734 [30]
Hushållnings Journal 1776-89 [213]
Hushålls- och Konst Cabinet 1758, 59 [71]
Hwad Behagas? 1781 [240]
Hwad Nytt? (Eksjö) 1843-87 (not. s. 35) - Hwad nytt? (Göteborg) 1772-85 [180]
- i staden? 1759-62 [73]
Hwardags-ro. Se Wecko-Cateches 1768, 69 [126]
   
Iduna 1811-24 o. 1845 [406]
Ingen Ting 1782 [247]
Ingen Ting Onyttigt 1782 [247]
   
Journal för allmänna uplysningen och sederne 1796-98 [335]
- för handel, slöjd och konst 1823. [355]
- för landtmän 1810 [394]
- för Litteraturen och Theatern 1809-13 [380]
- för Prester 1797-99 [342]
- för Svensk Litteratur 1797-1812 [341]
- uti Hushållningen, Ny 1790-1813 [213], [292]
-, Hushållnings- 1776-89 [213]
-, Politisches 1781-96 [297]
-, Skara 1794, 95 [320]
-.Stats- 1768, 69 [99]
-, Stats- och Hushålls- 1767 [99]
-, Vitterhets- 1777 [215]
-, Vitterhets- och Gransknings- 1778 [219]
Journalen 1824-37 [380]
-, Allmänna 1813-24 [380]
-, Nya (Örebro) [369]
-, Politiska 1791 [297]
Journalisten 1789-94 [291]
Jurnal för Fruntimmer 1812 [423]
- för Religionslärare 1812, 13. [424]
- uti Vetenskaperne, sköna konsterna och antiken 1806 [370]
-, Allmän Politisk 1811 [404]
Jurnalisten, Nya 1807, 8 [375]
   
Karbasen 1772 [188]
Krigshändelser 1789 [237 a]
Krigs Nyheter, Swenska 1808 [266]
Krigs-Tidningar 1797 [340]
Krönika, Riksdags 1769, 70 [137a], [137b]
-, Svea Rikes ifrån 1718-71 [144], [160]
-»- 1771 [159]
-»- jämte därtill fogade utländske händelser 1761, 62 [64], [90]
Kundgiörelser, Stockholmiske 1717, 18 [12]
Kungörelser, Blekinge läns 1807-(fortgå) [371]
-, Elfsborgs läns 1807 (fortgå) [373]
-, Göteborgs och Bohus läns 1812 (fortgå) [414]
-, Jönköpings läns 1809-(fortgå) [378]
-, Kronobergs läns 1812-(fortgå) [417]
-, Skaraborgs läns 1806-(fortgå) [367]
-, Stora Kopparbergs läns 1798-(fortgå) [346]
-, Upsala läns 1799-(fortgå) [35]
-, Wärmlandsläns 1806-(fortgå) [365]
-, Örebro läns 1806-(fortgå) [368]
-, Östergötlands läns 1802-(fortgå) [357]
Kyrko-Handlingar, Swenska 1770, 71 [152]
Kärnan af Swea Rikes Historia 1759, 60 [74]
   
Landt-Bibliotek 1771, 72, 86, 87 [157]
Landt-Nöjet 1772 [185]
Laterna Magica 1826 [127]
Lefnad, Thor Frimans underliga, och sällsamma tänkesätt 1765 [89]
Lefvernesbeskrifning, En Frimurares 1754 [55]
Lexicon, Historiskt 1788, 89 [287]
Linköpings-Bladet 1794-1851 [321]
Litteratur Tidning 1795-97 [326]
-, Allmän, utg. af ett Sällskap i Åbo 1803 [358]
Lust-Spel af Jungfrurnas Hjerna, Moraliskt 1770, 71 [155]
Lyceum 1810, 11 [392]
Lycurgus, Den Swenske 1785 [275]
Läkaren 1763-73 [47]
Läkaren och Naturforskaren 1787-1807 [238]
Länskungörelser, se Kungörelser.  
Läsning för Landtmän 1795, 96 [330 a]
- för menige mann 1796-98 [337]
- för Svenskar 1811, 12 [411]
Läsning i blandade religionsämnen 1801-5 [356], [377]
-»- 1808-16 [377]
- i blandade ämnen 1797-1801 [330 b]
- i Hvarjehanda 1810 [384]
- i hwarjehanda ämnen 1811 [412]
-,Theologisk och Religiös 1810-12 [395]
Löjen, Momi 1781 [236]
   
Magasin för föräldrar och lärare 1810-12 [393]
- för den populaira medicinen 1811 [405]
- för Swenska Ungdomen 1777 [218], [277]
-, Linköpings 1795 [327]
-, Norrköpings 1769 70, [128]
-, Stockholms 1780 [229]
Magazinet, Almänna 1770 [145]
- Götheborgska 1759-63, 66 [73]
- Historiska 1787-90 [279]
- Svenska 1766, 67, 69 [93 a], [93 b]
Marknads Tidningar, Örebro 1793 [308]
Masquen, Swenska 1774 [204]
Medborgaren 1768-71 [116]
- 1788-90, 92, 93 [286]
Menniskiowännen 1747 [48]
Menoza 1742 (öfvers. 1771) [49]
Merckwürdigkeiten, Gelehrte Neuund... aus Teutschland 1730 [23]
Mercure Danois 1753-60 [64]
- de Svede 1772 [171]
- Historique et Politique 1738,39 [39]
Mercurius, Den Historiske och Politiske 1765 [64], [90]
-»- 1773-78 [197]
-, Den nya Swenska 1761, 62 [64]
-, Den Philosophiske 1734 32, [35]
-, Den Politiske 1787-89 [284]
-, Den Swänska 1755-61 [64], [67], [90]
-, Sedo Lärande 1730, 31 [22]
-, Stockholmske Handels- 1731-37 [26], [29], [32]
-, Swenska 1674-78, 1681-85 [5]
-»- 1763-65 [64]
Militair-Journal 1811 [403]
Minerva 1811-14 [413]
Minne, Östgjöthars 1769 [70]
Misch Masch 1767 [105]
Myssan 1769 [134]
Mål-Ro, Oskyldig 1731 [24]
Månadsskrift, Skara 1798 [347]
Människan 1766 [65] [91]
Människjan 1780 [233]
Människjo-Wännen 1792, 93 [306]
Märkvärdigheter, Historiska, til Uplysning af Swänska Häfder 1767, 68 [98], [124]
Mörksens Tidningar 1782 [253]
   
Nattmössa, Farmors, eller Allehanda för i Natt 1783 [255]
Natur-Forskaren, Den Enfaldige 1768-72 [121]
Nitet, Thet Swenska 1738 [37]
Norrköpings Bladet 1831-39 [70]
- Magazin 1769 [70], [128]
- Tidningar 1758-(fortgå) [70]
Nyckel til Then Swenske Argus 1739 [28:2]
Nyheter, Götheborgs 1793-1848 [86]
-, Götheborgska 1765-93 [86]
Nytt och Gammalt 1767-70 [103]
-»- 1783-1812 [206]
- och Nyttigt, Dagligt 1770 [149]
-, Historiskt och Politiskt 1792 [299]
-, Märkvärdigt Utländskt 1770 [148]
Nytta och Nöje 1793 [309]
-»- 1810, 11 [398]
Nyttiga, Det, blandadt med det nöjsamma 1772 [170]
Nyårs-Gåfva för 1782 [247]
Nöjen, Fruntimmers- 1772 [175]
- Medborgerliga 1782 [251]
- Omväxlande 1772 [174]
   
Oeconomie Fiscalen, Den Svenska 1770-72 [153]
Om Konsten att rätt behaga 1782 [250]
Oordentligheter, Stockholm 1770, 71 [147]
Organ, Allmänna Opinionens 1810 [386]
Orus, Then Swenska 1750, 51 [51]
Orädd men Lagbunden 1772 [177]
   
Parnassen, Svenska 1784-86 [270]
Patricius, Then Swenske 1752 [53]
Patriot, Der 1724-26 [21], [57]
Patrioten 1727 [16], [21], [57]
- 1792-94 [303]
-, Den Swenske 1735 [35]
-, Den Wälmenande 1751 [52]
Philolalus Parrhesiastes 1768 [113]
-»- Secundus 1768 [115]
Phosphoros 1810-13 [391]
Polyfem 1809-12 [381]
Port-Feuillen, Fruntimmers 1781 [245]
Posten 1768, 69 [119]
-, Nya 1810-12 [383]
-, Skånska [57], [388]
Postillionen 1771, 72 [156]
Post-och Inrikes Tidningar 1821-34 [16]
-»-, Stockholms 1821 [16]
Post-Ryttaren, Swenska 1682-84 [8]
Post-Tidender, Stockholmske 1720-22 [16]
Post-Tidningar, Stockholmske 1722-34 [16]
-, Stockholms 1735-1810 [16], [21]
Post-Tijdender, Ordinari 1645-51 [1]
-»- 1663-73 [4]
- ifrån åthskillige orter 1655 [2]
Posttijdingar. Ordinarie Stockholmiske 1686-1716 [9]
Post-Tijender, Lundska 1718 [13]
-»-, Onsdagz [Lögerdagz] 1717, 18 [13]
-, Stockholmiske Extraordinarie 1702 [9]
- Svenska 1678-80 [6]
Preste-Tidningar 1768 [112]
Pris-Courant, Stockholms Stads 1740-67 [42]
Prospecten til et nytt Dagblad 1792 [303]
Prospectus... 1791 [298 a]
Prädiko Bibliothek 1766 [96]
   
Reflexioner, Politiske 1771 [162]
Regler, Klokhets och Skyldighets 1726, 31 o. 43 [18]
Relationes curiose 1682 [7]
-»- 1700-1701 [10]
-»-, Stockholmiske 1723 [17]
Rese-Beskrifwaren 1790-91 [295]
-, Almänna 1780-82 [216], [231]
-, Fransyska 1778 [216], [221]
-, Svenska 1777-78 [216]
Rese-Äfventyr... 1804 [359]
Riksdagsbihang till Post- och Inrikes Tidningar 1834 [16]
Riksdags-Krönika 1769, 70 [137 a], [137 b]
Riksdagsmanna Frågor 1769 [136]
Riksdags-Tidningar 1755, 56 [66]
- 1760-62 [76]
- 1765, 66 [87]
- 1769, 70 [138]
- 1771 [167]
- 1800 [354]
- 1809 [379]
- vid urtima riksdagen i Örebro 1810 [390]
-»- 1812 [420]
Riks-Fiscalen 1771, 72 [164]
Röst, Folkets 1769 [141]
   
Saker, Lärda, och Rön 1745-73 [47:1]
Samlaren 1773-78 [194]
- uti ekonomiska ämnen 1803-6 [361]
Samling af hushålls och andra rön 1789-95 [331]
- af rön, försök och anmärkningar i hushållningen, Ny 1796 [331]
-»- och upptäckter 1782 [239]
Samlingar i Bergsvetenskapen 1806-12 [364]
- i blandade ämnen för läkarevetenskapen och naturforskningen 1810-12 [313], [396]
- til befordran af lius och lif i Christendomen 1792 [301]
Samtal, Förnuftigt och Nöjsamt... Goda wänner emellan 1732 [27]
- emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga  
1738, 39 [36], [28]
- i The Dödas Rijke Emellan Den sedolärande Mercurius och Den Swänska Argus 1735 [28:3]
Sanning och Natur 1769 [143]
- och Nöje 1779, 80 [228]
- och Rättvisa 1773 [196]
Sanningar, Anmärkande 1775 [209]
Sanningen, Then Swenska 1739 [41]
Sjelfswåld, Angenäma 1783 [260]
Skandinaven 1812 [419]
-, Nya 1812, 13 [422]
Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper 1794-98 [317]
Skuggan af den döda Argus 1741 [33], [28]
Skyggen af den døde Argus 1741 [33]
Skåde-Plats, Naturens och Konstens 1777, 78 [217]
Små-saker, Stockholms nya 1781 [244]
Socrat, Den Swenska 1769 [139]
Sostratus 1764 [82]
Spectator, The 171 [34], [286]
-, Den Engelske 1734, 35 [34]
-, Den Svenske 1779, 80 [225]
Spionen, Götheborgske 1766-73 [92]
Sqwallerbytta, Stockholms 1772 [169]
Stads-Nyheter, Korta (i Götheborgska Weckobladet) 1765-66 [73]
Stats-Journalen 1767-69 [99]
Stats-Längd för 1798, Europeisk [344]
Stats- och Hushålls-Journal 1767 [99]
Stats-Skrifter eller Bilagor til Almänna Tidningarne 1790 [237 a]
Statstidning, Sveriges 1834-44 [16]
Stifts- och Stads Tidningar, Carlstads 1795-1800 [278], [319]
Stifts Tidningar, Calmare 1790-1878 [293]
-, Carlstads 1785-94 [278]
-»- 1806-8 [366]
-, Götheborgs 1789-(fortgå) [289]
-, Linköpings 1756-fortgå 1894 [68]
-, Lunds 1817-(fortgår) [418]
-, Skara 1793-1806 315, [372]
-»- 1812-14, 1816-24 [415]
-, Strengnäs 1798-1892 [345]
-, Upsala ärkestifts 1780-85 [230]
-»- 1788-1891 [288]
-, Westerås 1769-73, 1780-1888 [133]
-, Wexiö 1776-97, 1800-fortgå 1894 [212]
-, Visby 1811-17, 1821-66, 1871-76 [408]
Stockholms-Courieren 1779 [227]
Stockholms-Posten 1778-1833 [223], [186]
Storprataren, Den philosophiske 1782, 83 [249]
Ströskrift utan prenumeration 1810, 11 [386]
Styrka och Svaga, Hollands 1782 [152]
Suppleanten 1832-51 [376 b]
Svensk. En fri 1701 [77]
-, En ärlig 1755, 56 62  
Sverige, Det lefvande 1796, 97 [333]
-»- uti förbindelse med det utslocknade 1798 [333]
-»- och utslocknade 1796, 97 [333]
Söndags-Bladet 1784 [268]
Söndagsbladet 1795 [324]
- 1812, 13 [421]
Söndags-Lust och Hwardagsro, se Wecko-Cateches 1768, 69 [126]
   
Tanckar öfver den Svenska Oeconomien 1738 [38]
Tankar, Wälgrundade och Solide, öfver de största och allmännaste Fördomar och Förnufts Svek, sammandragne utaf... A. Rydeli Nödige Förnufts-Öfningar för åren 1720-22 [14]
Telegraphen 1797, 98 [243]
Theater, Götheborgs 1800 [353]
Theatren, Weckobladet Svenska Lärdoms, Etats och Konst 1767 [106]
Themis på fula sidan 1768-79 [117]
Tidender, Otroliga Nya 1731 [25]
Tidning för Fahlu län och stad 1839-fortgår 1894 [282]
- för Westergötland, Economisk 1811 [401], [315]
- i blandade ämnen 1811 [399], [387]
-, Carlstads 1805-49 [362]
-, Economisk 1812, 13 [401]
-, Gefleborgs läns 1836-47 [266]
-, Götheborgs Adresskontors 1819-23 [410]
-, Götheborgs stads, och Dagliga Annonceblad 1833 [410]
-, Jönköpings 1807-84 [376 a]
-, Lunds stifts och akademie 1812-16 [418]
-, Mörksens sista... eller Allehanda i kålsvarta mörkret 1783 [253]
-, Skara 1813-56 (med afbrott) [415]
-, Upsala 1795-98, 1799-1820 [325]
-, Upsala Academie- och Stads- 1793 [311]
-, Visby 1811-25 [407]
-, Åbo 1800-1809 [158]
-, Örebro 1806-52 [369]
Tidningar från bokhandlingen i Lund 1792, 93 [302]
- från och för Upsala 1798, 99 [325]
- för riksdagen 1778 [222]
-»- i Norrköping 1800 [354]
-»- i Stockholm 1786 [281]
- för Swenska Bokhandeln 1784 [271]
- för Wexiö Stift 1815-23 [212]
- om lärda saker 1768, 69 [100], [123]
- om the Lärdas Arbeten för åhr 1742 [43]
- utgifne af et sällskap i Åbo 1771-85 [158]
-»- för Wexiö stift 1797-1800 [212]
-»- i Upsala 1773-79 [191]
-, Academiska och Stifts, utgifne i Lund 1773 [192]
-, Almänna 1770-72 [144]
-»- 1790 [237 a], [284]
-»- (i Nyköping) 1782 [224]
-»- innehållande tillika Svea Rikes Annaler 1788, 89 [237 a]
-, Argi 1771 [163]
-, Bokhandels-, 1769 [140]
-, Carlscronas 1759-64 [57]
-, Carlskrona 1812-14 [425]
-, Carlstads 1794, 1801-4 [319]
-, Dageliga eller Dagligt Allehanda 1772-1811 [47], [127]
-, Fruntimmers- 1772, 73 [178]
-, Förryckta... eller Mångahanda [Allahanda, Hvarjehanda] för i natt 1782 [254]
-, Götheborgs 1786-1842 [280]
-, Historiska Bokhandelns allmänna 1790, 91 [296], [237 a]
-, Historiska och Statistiska 1793-95 [316], [328]
-, Inrikes 1760-1824 [14], [75]
-, Kongl. Bibliotekets, om lärda saker 1767, 68 [100], [123]
-, Krigs- 1797 [340]
-, Lärda 1745-73 [46]
-»- ifrån Upsala 1785, 86 [276]
-, Löjeliga, eller Allehanda för i natt 1782 [254]
-, Mörksens, eller Allehanda för i Natt 1782 [253]
-, Norrköpings 1787-fortgå 1894 [70]
-, Nya Almänna 1773 [144], [189]
-, Nya Lärda 1774, [75], [200]
-, Nya Löjeliga 1783 [256]
-, Nyare Almänna 1773 [144], [190]
-, Nyköpings Allmänna 1783 [224]
-, Närings och Hushålds 1772 [183]
-, Oeconomiska 1765 [84]
-, Politie och Commercie 1745-73 [47:2]
-»- samt andre för Publico nyttige Efterrättelser 1745 [45]
-, Post och Inrikes 1821-34 [16]
-»-, Stockholms 1821 [16]
-, Riksdags-, se Riksdagstidningar.  
-, Stockholms Lärda 1776-80 [210], [237 a]
-, Stockholmske, om Politie och Commercie-Saker 1744 [45]
-, Upfostrings-Sälskapets 1781-86 [237 a.]
-»- Almänna, 1787 [237 a.]
-, Upsala Lärda 1786 [276]
-, Upsala Ärkestifts 1788-91 [288]
-, Wästgötha 1797-10 [315], [372]
-, Åbo 1791-99 [158]
-, Åbo Nya 1789 [158]
Tidningarne, Historiska 1795 [328]
Tidningen, Den indragna 1833 [127]
-, Halländska 1811 [400]
Tidnings-Skriften för mina vänner 1805-7 [363]
Tidsfördrif, Mina 1780, 81 [232]
-, Musikaliskt 1789-1834 [290]
-, Wecko-skriften Artiga och Nöjsamma 1767 [108]
Tijdender, Dhe nyttige och Begiärlige 1682 [7]
Torn-Wäktaren 1772 [176]
Trenck för dagen 1796 [336]
Trompeten eller Krigsförklaring emot allt ondt 1812 [416]
Tryck-Friheten, Dagbladet Wäsignade 1781-83 [242]
- den Wälsignade 1783, 4 [242], [265],[275]
Tänckwärdigheter, Denna Werldennes största, eller Relationes  
Curiosæ 1682 [7]
   
Underrättelser 1798, 99 (i Örebro) [314]
- Curieuse 1733 [29]
Undersökning, Nödig, om the i wår Lutherska Församling gängse Theologiske Stridigheter 1749 [49]
Uplysning för Swenska Folket 1769 [129]
Uplysningar i Swenska Historien 1768-71 [124]
Upmuntringar, Christeliga, til befordran af tro 1783, 84 [261]
Upmärksamme, Den 1780, 81 [234], [275]
Upsala-Tidning 1795-1820 [325]
Upsynings-Mannen, Den Swenska 1772 [168]
Utlåtelser, Lord Verulams Vprichtige 1726, 27 [19]
   
Variétés Littéraires et Politiques 1769 [135]
   
Weckoblad från Gefle 1816-29 [266]
- för Gefleborgs län 1784-1805 [266]
- för Swenska Ungdomen 1785 [218], [277]
- om swenska språket och ordboken 1767 [101]
- til barns nytta 1766, 74 [97]
-, Carlscronas 1754, 55, 64-1878 [21], [57]
-, Christianstads 1810-48 [388]
-, Fahlu 1786-1821 [282]
-, Gefle 1783, 84, 1830-35 [266]
-, Gefleborgs läns 1805-15 [266]
-, Karlskrona 1879-fortgår 1894 [57]
-»-, Nya 1878 [57]
-, Lunds 1775-82 [206]
-»- Nytt och Gammalt 1813-fortgår 1894 [206]
-, Nya Lunds, Nytt och Gammalt 1870 [206]
-, Nyköpings 1764, 65, 72, 74 [83]
-»- 1779-81, 1786-1804 [224]
-, Stockholms 1745-79 [46], [47], [57], [127]
Weckoblad, Swenska Lärdoms, Etats och Konst-Theatren 1767 [106]
-, Upfostrings-Sälskapets för Swenska Ungdomen 1786, 87 [277]
-, Upsala 1774 [203]
-, Örebro 1793-1805 [314]
Weckobladet, Göteborgska 1764-65 [73]
-, Det Nya Götheborgska 1763 [73]
Weckoskrift för Läkare och Naturforskare 1781-86 [238]
- öfwer åtskilliga historiska ämnen 1754 [59]
-, Historisk, öfver mynt och medailler 1754, 55 [59]
-, Nyköings 1773 [83]
WeckoTidning från Gefle 1815 [266]
-,Calmare 1788-92 [285]
-, Upsala stads 1774 [201]
-, Wenersborgs 1775-79 [207]
-, Örebro Stads 1777 [214]
Wecko-Tidningar 1770(Göteborg) [151]
-, Carlstads 1774-89 [202]
-, Linköpings 1793, 94 [307]
-, Norrköpings 1758-86 [70], [128]
-, Nyköpings 1784, 85 [224]
-, Upsala 1772 [187]
Wecko-Cateches 1768, 69 [126]
Weko-Lista, Götheborgs 1749-57 [50]
Werlds-Borgaren 1792 [304]
Westerås-Posten 1795 [322]
Vetenskaps-Handlingar för läkare och fältskärer 1793-1805 [313]
Vetenskaps-Journal för läkare och fältskärer 1800, 1801 och 1806-10 [313]
Wexiö-Bladet 1810-55 [382]
Visby-Posten 1865-79 [408]
Vitterhets-Journal 1777 [215]
Vitterhets- och Gransknings-Journal 1778 [219]
Wochenblatt, Schwed. Oeconomisches 1765 [84]
Wän, Folkets 1772 [179]
-, Swenska Folkets 1771 [165]
   
Åskådaren 1771 [161]
- 1810, 11 [397]
   
Ämnen, Medborgerlige 1771 [166]
Ändringar i Stiftet [Linköpings] 1757-61 [68]
   
Öfversättaren 1758 [72]
Örebro Tidning 1806-52 [369]
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_s_171_178.htm