[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 211
Ort: GÖTEBORG.


För periodiska skrifter utgivna i Göteborg med startår före 1813 och beskrivning i del 1, se föregående post.

Götheborgs-Posten 1813 ?-32 27/12. Tr. hos Geo. Löwegren. Fr.

2 v., Ti. F. t. o. m. 1830, M. T. 1831, 32; 4 s. 4:o, 2 sp. (17,3 à 15 x 14 à 13,8); 5 rdr rgs 1814-26 o. 5½ rdr rgs 1827-32.

Utg. af boktryckaren Georg Löwegren, som redan 1809 23/5 erhållit utg.-bevis och utgifvit ett profnummer samt 1813 14/2 erhållit nytt utg.-bevis, hvilket på begäran förnyades 9/7 s. å. Då Löwegren 1816 flyttade till Stockholm, erhöll innehafvaren af Adresskontoret G. M. Gillberg utg.-bevis härå.

I anledning af en uti Götheborgs-Posten 1822 12/7 o. Den uppmärksamme Skandinaven [ 3:214 ] 13/7 s. å. införd uppgift om kronprinsen Oscars förmälning med hertigens af Leuchtenberg äldsta dotter, aflät t. f. hofkansleren af Kullberg 22/7 en skrifvelse till ombudet i Göteborg med anmodan »att göra utgitvame af berörda tidningar uppmärksamma därå, att de i anseende till meddelandet af en... för fäderneslandet så viktig omständighet som den ifrågavarande bort afvakta inhemsk och officiel bekräftelse därå».

Redaktionen tillkännagifver 1832 27/12, att i st. för Aftonbladet (se I: 410) och Götheborgs-Posten komme nästa år att utgifvas Götheborgs Stads Tidning och Dagliga Annonceblad (se 224).

1 K. B:s ex. saknas årg. 1813, 1817 o. 1820 helt och hållet, 1814 samt 1819 äro defekta.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_211.htm