[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 92


Götheborgske Spionen. 1766 4/1-73 21/9 Götheborg, J. G. Lange, jun. 1766, Langiska boktryckeriet 1767 och Erik Stakberg 1768-73.

1 v.: L. 1766-70 o. 1772, F. 1771; 8 s. 8:o (14,2 à 14,3 x 7,3). En plåt för halfåret (= 2 dlr smt) 1766-72; 3 dlr smt 1773.

»Moralisk» samt Nyhets- och Annonstidning, utgifven af lektor Bengt Öhrwall, delvis biträdd af lektorerna Joh. Rosén och M. G. Wallentråle, hvilken bl. a. författat de i årg. 1766, 67 införda resebrefven från Bath och Bristol; upphörde i följd af Öhrwalls död. Se vidare härom i Warburg, Lidner, s. 39 följ.

Följdskrift:

Swar på det Utlåtande, som så wäl Götheborgske Spionen N:o 36, som Contoirs-Skrifwaren Zach. Aurell, eller hwem Auctor är til de öfver sidsta Biskops-Visitations Acten i Skee tryckte noter, gifwit öfwer mit förhållande. (I slutet) »Skee den 15 October 1770. Olof Kloth.» U. t. Götheborg 1770. 16 s. 4:o.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_92.htm