[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 83


Nyköpings Wekoblad. 1764 24/3-65 28/12; Nyköpings Wecko-Blad 1772 4/7-19/12; Nyköpings Wecko-Skrift 1773 2/1-31/12; Nyköpings Wecko-Blad 1774 8/1-1/7. Nyköping, utan utsatt tryckeri 1764, 65 [P. Momma] och Erik Hasselrot 1772-74 1/7. Fr.

1 v. L.; 4 s. 4:o (18,3 à 17,4 x 12,3 à 11,8); 1764, 65; 4:o, 2-spalt. (16,7 x 11,9) 1772 och 8:o (14,6 x 7,4). 1773, 74; 9 dlr kpmt 1764; 12 dlr kpmt 1765; 6 dlr kpmt för halfår 1772 och för helt år 1773, 74.

Landshöfdingen i Södermanlands län, grefve N. A. Bielke, inlämnade 1763 17/12 till kanslikollegium en af magistraten i Nyköping gjord ansökan, »att få under censure af någon magistratsperson der i staden utgifva et weckoblad om de händelser och oeconomica, hvilka kunde vara af intresse för staden och landsbygden der omkring». Denna ansökning beviljades 1764 1/2, dock med den förändring, »att kyrkoherden i staden eller i dennes frånvaro någon af presterskapet skulle tillse, det icke något anstötligt eller otillbörligt deri inflöte.» Enligt annons i Stockholms Post-Tidningar 1764 24/5 skulle däri meddelas »jämte förteckning på resande, födde, vigde, med döden åtgående samt andre underrättelser af ortens priser på varor m. m., äfvensom en pålitelig beskrifning öfver Nyköpings stad och län».

I Nyköpings Wekoblad 1765: 51 tillkännagifves, att »om man skulle finna at Wekobladen ej utan skada kunna fortsättas, såge man sig nödsakad at wid detta årets ända låta arbetet afstadna». Troligt är, att så skett, enär för de följande åren 1766-71 intet nummer är kändt. 1772 4/7 började tidningen åter utkomma i 4-sidiga qvartnummer, hvilkas båda sista sidor innehöllo »Politie och Commercie Tidningar» 1772 4/7-73 7/8.

Själfva upphofsmannen till Nyköpings Wekoblad lärer landshöfdingen, sedermera riksrådet N. A. Bielke, varit. Det utgafs 1764, 65 af komministern vid Nyköpings vestra församling Anders Wirell samt 1772 4/7-74 af studeranden Palmér.

Boktryckaren E. Hasselrot tillkännagaf 1774 1/7, »att han i tvenne års tid tryckt dessa veckoblad, men nu måste t. v. upphöra dermed».

[Om Nyköpings Wecko-Blad, som efter ny plan började utgifvas 1779, se längre fram.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_83.htm