[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 75


Inrikes Tidningar. 1760 26/11-1820 29/12. Stockholm, J. G. Lange 1771-91, Johan A. Carlbohm 1792-1810 15/9 och O. Grahn 1810 18/9-1820. Fr.

Med titelvignett fr. o. m. 1808: Sveriges vapen, tre kronor, och därunder en Mercuriistaf och en räfsa i kors.

2 v., M. T. 1760-92; 3 v., Ti. O. F. 1793-1820. 4:o, 2-spalt. (18,5 à 19,5 x 13,6 à 14,5); 18 dlr kpmt 1760-76 = 1 rdr specie 1777-92; 1 rdr 20 sk. sp. 1793-1801(?); 1 rdr 20 sk. bko 1802, 3 o. 1811; 1 rdr 12 sk. bko 1804-10; 1 rdr 28 sk. bko 1812; 1 rdr 40 sk. bko 1813-17; 2 rdr bko 1818-20.

Öfverpostdirektören Matthias Benzelstjerna erhöll 1760 12/8 privilegium å utgifvandet af Inrikes Tidningar vid sidan af Stockholms Post-Tidningar. Däri skulle meddelas »1:o) Befordringar vid Hofvet, Kollegierna, Banken, Ecklesiastik-staterna och Magistraterna m. fl. sådana tjenster, som ej införas i Posttidningarne. 2:o) Sådane embetsmäns dödsfall, som i föregående punkt äro uppräknade, ståndspersoners o. d. 3:o) Förnäma fruntimmers dödsfall, märkligare giftermål. 4:o) Guldbröllop, gamla personers ålder, kyrkors invigning o. d. 5:o) Berömliga gerningar o. d. 6:o) Farsoter och Sjukdomar. 7:o) K. M:s Befallningshafvandes berättelser om årsväxten på spannmål, hö, lin o. d. 8:o) Markegångstaxor. 9:o) Gods, Bruks och stora gårdars försäljning». Tillika skulle nåd. befallning utfärdas till såväl Hofrätterna, hvad tingsterminernas meddelande angår, som till Kongl. Kammarkollegium och Statskontoret att lämna Benzelstjerna del af markegångstaxorna, så snart de ifrån länen inkommit. I privilegiet stadgades 1000 dlr smt vite och exemplarens konfiskation såsom straff för den som dessa tidningar eftertryckte. Genom protokollsutdrag 1760 28/11 beviljades ock Benzelstjerna censurfrihet för Inrikes Tidningar», »som utgåfvos under hans eget inseende». Genom Gustaf III:s privilegium 1791 20/12 tillföll utgifningsrätten af dessa, liksom ock af Stockholms Post-Tidningar, Svenska Akademien (se nr 16). Inrikes Tidningarnes redaktörer voro samma personer som redigerade Stockholms Post Tidningar, kanslisten Christopher Depken till 1784 och protokollsekreteraren Gustaf Regnér från 1784 till hans död 1819 22/3. Från och med 1821 års början förenades Inrikes Tidningar med Stockholms Post Tidningar till en tidning: »Stockholms Post- och Inrikes Tidningar».

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_75.htm