[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 45


Stockholmske Tidningar Om Politie- och Commercie- Saker, Samt andra för Publico nyttige och nödige Efterrättelser. Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio. 1744 18/4 [-?]. Tryckt hos L. L. Grefing. Fr. o. Ant. Med krönta riksvapnet, hållet af två lejon, under titeln såsom vignett.

2 m., hvarannan onsdag; 8 s. 4:o (16,2 x 10,3); 12 dlr kpmt för 52 nr.

Utgafs af notarius publicus Martin Friedrich Templien, som 1741 10/6 begärde, men först 1744 14/2 erhöll privilegium härå. Af dess fortsättning med förändrad titel, »Politie och Commercie Tidningar samt andra för Publico nyttige Efterrättelser», utkommo uti början af 1745 6 nummer samt fortsattes fr. o. m. 1745 23/2 uti Stockholms Weckoblad (nr 47).

Intet fullständigt ex. är kändt, blott några få skadade nummer.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_45.htm