[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 325


Upsala-Tidning. 1795 28/1-98 31/3, fortsatt af: Tidningar från och för Upsala 1798 25/8-99 9/2 och Upsala-Tidning 1799 30/3-1820 30/12. Upsala, J. F. Edman 1795-1810 30/6, Stenhammar och Palmblad 1810 1/7-15 10/5; Zeipel och Palmblad 1815 13/5-19 10/3 samt Palmblad & C:o 1819 13/3-20 30/12. Fr.

1 v., L., 1795-1811?; 2 v., O L., 1812-20; 4 s. 4:o (14 à 16 x 10 à 11,5) 1795-1811(?); 8:o (14 à 14,3 x 8 à 8,3) 1812(?)-20.

24 sk. specie 1705-98 31/3; 32 sk. specie 1798 25/8-1800 8/2(?) 28 sk. specie 1800 12/2-1805; 24 sk. bko 1806-11(?) 1 rdr bko 1812 -1820.

Utg. af akademieboktryckaren Joh. Fr. Edman med biträde af mag. A. E. Ekeberg och Holmberg.

Upsala Tidning upphörde 1798 17/4 i följd af kongl. förordningen 1798 26/3, hvarefter Edman anhöll att få privilegium å ett nytt veckoblad med titeln Upsala Lördags-Blad, men begärde s. å. 19/4 att få utgitva veckotidningen under namnet Tidningar från och för Upsala, hvarå privilegium meddelades 1798 9/7. Genom kgl. bref 1799 13/3 lämnades honom tillstånd att åter upptaga tidningens gamla titel Upsala Tidning. Med anledning af att Edman i Upsala Tidning 1807, nr 35 o. 36, infört skaldestycket Ålderdomen, hvilket såsom belönt af Svenska Akademien borde anses såsom dess tillhörighet och icke utgifvas, utan att dess tillåtelse blifvit meddelad, blef Edman åtalad af boktryckeriombudsmannen Wallmark 1807 15/5 samt af hofkanslersembetet härför pliktfälld 1807 15/7 till 25 rdrs böter -utom 6 rdr 32 sk. böter »för ohemult skrifsätt» - hvilken dom af kongl. maj:t stadfästades 1807 14/11. Edman fortfor att utgifva Upsala Tidning till 1810 30/6 hvarefter den öfvertogs jämte tryckeriet af sedermera professorn Wilhelm Fredrik Palmblad och Jacob Axel Stenhammar 1810 1/7. Fr. o. m. 1815 13/4 öfvertogs den sistnämndes andel i tryckeriet och tidningen af Carl Samuel Fredrik von Zeipel, hvilken fortfor därmed till 1819 10/3, hvarefter akad.-adjunkten, sedermera grundläggaren af Stockholms Lyceum Claës Olof Ramström (död 1852), blef Palmblads kompanjon.

Fortsattes av Upsala Stads- och Läns Tidning (3:1284).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_325.htm