[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 321


Linköpings Bladet. 1794 5/11-98 7/4 och 1798 21/4-1851 31/12. Linköping, G. V. Londicer och Björckegrens enka 1794 5/11; D. G. Björn och Björckegrens enka 1795 3/1-17/1; D. G. Björn 1795 21/1-1800 19/3; Kongl. Gymnasii Boktryckeriet 1800 22/2 -1802 17/2; P. H. Groth 1802 20/2-7/7; Groth och Petré 1802 10/7-14 31/12; Petré och Abrahamsson 1815 4/1-22 31/12; Axel Petré 1823 4/1-40 4/3; A. Petré & Son 1840 7/3-51 31/12. Fr. 1794-1848, därefter Fr. o. Ant.

2 à 6 v., 1795; 3 à 4 v., Ti., O., F., L. 1796; 2 v., O. L. 1797-1851. 4 s. 4:o (17 à 21,2 x 12,3 à 14,4) 1794-1829; 2-spalt. (22,6 à 22,3 x 16) 1830 2/1-31 3/12; 3-spalt. (24 à 31 x 19,2 à 20,8). 1 rdr specie för 100 nr 1795; 1 rdr 32 sk. specie 1796; 1 rdr 24 sk. rgs. (= 1 rdr bko) 1797-1808; 1 rdr 16 sk. bko 1809-11; 2 rdr bko 1812-24; 2 rdr 82 sk. bko 1825-29; 3 rdr 8 sk. bko 1830-31; 3 rdr 36 sk. bko 1832-51.

Utgifven af f. d. aktören Didric Gabriel Björn, som till åtlydnad af förordningen 1798 26/3 upphörde med tidningens utgifvande 1798 7/4, men efter att s. å. 9/7 hafva därå erhållit privilegium fortsatte den i oafbruten nummerföljd fr. o. m. 21/7. På 1790-talet förekomma häri flere uppsatser mot Kants filosofi författade af prosten A. Esse i Wimmerby. Björn erhöll 1802 4/5 kongl. majts tillåtelse att till notarien, i kammarkollegium Pehr Henrik Groth och notarien i Svea hofrätt Axel Didrik Petré öfverlåta såväl sitt tryckeri som tidningsprivilegiet.

På grund af åtskilliga i Linköpings-Bladet införda utländska nyheter blefvo Groth och Petré 1805 30/4 dömda förlustige sitt tidningsprivilegium, men undfingo nytt dylikt 1805 21/5. (Se Klemming o. Nordin. Boktr.-hist. s. 468.) 1812 30/8 erhöllo Groth och Petré utgifningsbevis å Linköpings-Bladet, hvilket 1840 31/3 öfvertogs af A. D. Petrés son, boktryckaren Axel Fredrik Petré, som utgaf Linköpings-Bladet till 1851 års slut, hvarefter denna tidning upphörde.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_321.htm