[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 314


Örebro Weckoblad. 1793 20/2-98 7/4 och 1799 1/3-1805 31/8. Örebro, J. P. Lindh 1793 20/2-98 7/4 och N. M. Lindh 1799 1/3-1805 31/8. Fr.

1 v. L.; 4 s. 4:o (16,3 à 18,2 x 12). 1 rdr specie 1793-95; 1 rdr 12 sk. specie 1796-1803(?); 1 rdr bko 1804, 5.

Utg. af hospitalssysslomannen och kamreraren Frantz Carl Norstedt, som i okt. 1795 sökte och erhöll privilegium å Örebro Wecko-blad. I följd af kungörelsen 1798 26/3 upphörde Weckobladet efter 1798 7/4 t. v. att utgifvas. Prenumeranterna därå erhöllo i dess ställe s. k. »Underrättelser» (2 s. 4:o) hvaraf det första utkom 1798 14/4 och därefter 11 stycken under tiden 1798 12/10-22/12 och 7 st. 1799 5/1-30/1. Norstedt erhöll 1798 8/9 nytt privilegium å Örebro Weckoblad, som under denna titel började ånyo utkomma 1799 1/3. Boktryckaren i Örebro N. M. Lindh sökte 1799 17/12 privilegium därå, men synes ej hafva erhållit något sådant. Då nämligen med anledning af i Örebro Veckoblad införde utländska nyheter ansvar härför yrkades å såväl boktr. Lind som kamrer Norstedt, blef den förre frikänd, men den senare 1805 28/4 af hofkanslersembetet förklarad förlustig »sitt å Örebro Weckoblad innehafvande privilegium», hvilken dom af kongl. maj:t stadfästades 1805 23/8; Weckobladet upphörde 1805 31/8. Lotterikollektören L. G. Tunelius utgaf 1801, 2 Örebro Weckoblad.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_314.htm