[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 202


Carlstads Wecko-Tidningar. 1774 11/3-89 8/8 Karlstad, Tryckt hos Erik Widblad, Gymnasiiboktryckare 1774-89 (Fotnot: Årg 1774-80 sakna uppgift om boktryckeri och tryckort.). Fr.

1 v. L.; 2 s. 1774 11/3-79 28/5 därefter 4 s. 4:o (20,5 15, x 14,6 à 11,1). Häraf utkommo 48 nr 1787 och endast 45 nr 1788, men nr 46 o. 47 utkommo 3 och 9 jan. följande år.

2 dlr smt 1774, 3 dlr smt 1775-77; 24 sk. specie 1778-89. Utgafs af gymnasiiboktryckaren Erik Widblad. I 1789 nr 1 (4/7) tillkännagifver denne sig hafva i följd af en fem veckors sjukdom och sedermera under densamma hopade arbeten varit förhindrad att förr under året utgifva tidningen, men säger sig vara sinnad å nyo ordentligen fr. o. m. 27/7 börja utgifva den, om så många prenumeranter sig anmäla, att han ser sig i stånd att utan förlust kunna dermed fortsätta. I ett »Appendix», dat. Carlstad d. 8 Aug. 1789, förklarar han, att »emedan icke mer än 6 prenumeranter och 14 subscribenter sig ännu anmält, kunna icke eller Tidningarne ordenteligen fortsättas, förr än flere afnämare sig anteckna». Detta synes ej hafva skett, utan tidningen afstannade med anförda tillkännagifvande.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_202.htm