[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 199


Götheborgs Allehanda. 1774 1/1-1843 10/2. Götheborg, Stakbergska boktryckeriet 1774; L. Wahlström 1775-82 1/2; Smittska tryckeriet 1782 5/2-5/7 och Samuel Norberg 1782 9/7-1843 10/2. Fr.

2 v., Ti. o. F (eller O. o. L), 1775-98; 3 v., Ti., O., F., 1799-1843. 4 s., 4:o (17,4 à 18,7 x 12).

3 dlr smt för halfår 1775, 76; 1 rdr specie för helår 1777-95; 1 rdr 8 sk. 1796-98; 1 rdr 32 sk. rgs. 1799-1803; 1 rdr 16 sk. bko 1804-9; 1 rdr 32 sk. bko 1810-11; 2 rdr bko 1812-23; 2 1/2 rdr bko 1824-28 och 3 rdr bko 1829-43.

I nr 1 (1774 1/1) nämnes i »Erinran till läsaren», att tidningen skulle blifva en veckoskrift samt att det beror på allmänheten, om flere nummer i veckan skola utgifvas; utgifvarne äro flere, men önska att vara okända [= M. G. Wallenstråle, H. H. Rhodin och J. Molin. 1774, 75]. Prenumerationsmedlen emottogos enligt annons i 1774: 104 (30/12) hos rektor mag. H. H. Rhodin och 1775: 103 28/12) af collega J. Molin, som var medutgifvare af Göteborgs Allehanda till 1776. Regementspredikanten F. A. Silvander hade »hittills utgifvit Götheborgs Allehanda», säges det i Kongl. Maj:ts skrifvelse till kanslikollegium 1785 29/8, hvaruti lämnas honom tillåtelse att »till årets slut dermed fortfara». Boktryckaren i Göteborg Samuel Norberg erhöll samtidigt privilegium, att följande år utgifva Götheborgs Allehanda, hvilket 1786 18/1 för honom utfärdades. 1798 13/11 erhöll Norberg privilegiet förnyadt. Med anledning af att han i Götheborgs Allehanda infört andra utländska nyheter än de efter privilegii föreskrift honom tillåtna, blef Norberg af hofkanslern 1805 30/4 dömd förlustig sitt privilegium å denna tidning, men Kongl. Maj:t förlänade honom 21/5 s. å. nytt privilegium därå.

Af hofkanslersembetet blef Norberg sedermera 1806 17/6 pliktfälld till 50 rdrs böter, för det han i Götheborgs Allehanda 1806 nr 47 infört »Statistiska förändringar genom freden i Pressburg», hvarigenom han öfverträdt gränserna af sitt å samma tidning innehafvande privilegium. Med anledning af en i Götheborgs Allehanda 1807 nr 104-139 fortsatt tvist emellan ett par författare angående »Rabes Septuaginta Latini», blef i bref från hofkanslern 1807 7/12 domkapitlet i Göteborg anmodadt »att förehåla Norberg hans ofog med samma tvists införande i Allehanda.» Efter regementsförändringen 1809 anhöll Norberg s. å. 10/8 att i sin tidning få införa utländska nyheter, ehvad de varit i Post Tidningarne införda eller icke.

Norberg erhöll utgifningsbevis å Götheborgs Allehanda 1812 21/8 samt fortfor till sin död, 1843 10/2, att utgifva tidningen, som då upphörde.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_199.htm