RUDBECK Olof d. ä. (1630-1702)

"Disputatio anatomica, de circulatione sangvinis"… (Disputation i anatomi, om blodets omlopp…) Västerås, Eucharius Lauringer 1652

 

Disputationen ägde rum den 22 maj i Uppsala under ledning av medicinprofessorn Olaus Stenius. 

Format: Qvarto (4:o) 
Kollation: A-B4 
Omfång [16] sidor 
Illustration: Utvikbar plansch 
Planschen består av ett kopparstick som avbildar huvud, ben och hjärta. Figurerna har tecknats av författaren och stuckits av Magnus Nicolai Helsingius. 
Typsnitt: Antikva 
Band: Biblioteksband, 1800-tal 
(Skriften är ihopbunden med bland annat Nova exercitatio anatomica.
Yttre mått: Ca 20,5 x 19,5 cm 

Avbildat exemplar: KB:s exemplar ur huvudsamlingen 
I det avbildade exemplaret saknas numreringen på två - XIII och XX - av de 26 teser som utgör avhandlingen. I KB:s dubblettexemplar saknas numreringen endast på tes XIII. Exemplaret överensstämmer i övrigt helt med det här avbildade. 

Kända exemplar: KB 2 exemplar; Uppsala universitetsbibliotek 2 exemplar (varav ett saknar originalplansch); Karolinska institutets bibliotek;  Västerås stadsbibliotek; Privata samlingar (se J. Rudbeck, 1918, s. 188) 

Efter kompletterande dissektioner utgav Rudbeck 1653 en utförligare skrift som behandlar lymfkärlens system: 
"Nova excercitatio anatomica, Exhibens ductus hepaticos aquosos"… 
Ur denna publikation avbildas här titelsidan samt två kopparstick som föreställer lymfkärl: Tab. 1 med bildtext: 1 2 och Tab. 2 med bildtext: 1 2.

Det ena är signerat Magnus Celsius. Möjligen har han graverat båda plåtarna, som man får förutsätta har tecknats av författaren själv. 

De circulatione sangvinis utgavs som faksimil 1902 (se J. Rudbeck, 1918, s. 245). I samband med Uppsala universitets 500-års jubileum 1977 publicerades både dissertationen och avhandlingen från 1653 som faksimiltryck.   

KOMMENTAR 
Olof Rudbeck den äldre var son till Johannes Rudbeckius, professor och biskop och den förste representanten för den under hela 1600-talet så framträdande lärdomssläkten Rudbeck. Sonen var en utomordentligt mångsidigt begåvad person som bland annat verkade inom områdena medicin, botanik, teknik, arkitektur och fornhistoria. Mest känd är han kanske för den så kallade Atlantican, ett historiskt-arkeologiskt verk om Sveriges urhem som saknar sitt motstycke inom den götiska historieskrivningen. 

En stor vetenskaplig insats gjorde Rudbeck genom sina tidiga anatomiska studier. Redan i tjugoårsåldern framlade han sin dissertation om blodomloppet, De circulatione sangvinis. Arbetet bygger på och fullbordar den engelske fysiologen William Harveys beskrivning av blodets kretsgång. Rudbeck gjorde bland annat den viktiga anatomiska upptäckten att levern inte är ett blodbildande organ, vilket man tidigare ansett. 

Ytterligare dissektioner förde studierna vidare och redan året efter disputationen publicerade Rudbeck ännu en avhandling, Nova exercitatio anatomica,  i vilken han beskriver lymfkärlens system. Forskningen kring lymfkärlen orsakade en bitter strid mellan Rudbeck och Thomas Bartholin - professor i anatomi i Köpenhamn - om vem som först hade upptäckt lymfgångarna. Det anses numera vara klarlagt att Rudbeck var först, även om Bartholin (som fick ge systemet dess namn vasa lymphatica) kan ha publicerat sina forskningsresultat något tidigare. 

Rudbecks anatomiska arbeten betraktas som snilleverk och kom länge att vara de enda svenska bidragen till den internationella medicinska vetenskapen. 
 

LITTERATUR 
Collijn I., Sveriges bibliografi : 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning. - Uppsala 1946. - Bd 2, sp. 787 

Lindroth S., Svensk lärdomshistoria : stormaktstiden. - Stockholm 1975. - S. 414 ff. 

Rudbeck J., Bibliografiska anteckningar om Olof Rudbeck den äldres anatomiska skrifter och striden med Thomas Bartholin. - Uppsala 1904. - Särtryck ur Samlaren. 

-  Bibliotheca Rudbeckiana : beskrivande förteckning över tryckta arbeten. - Stockholm 1918.  S. 188 ff. 

Rudbeck O. d.ä., Disputatio Anatomica de Circulatione Sangvinis. - Stockholm 1977. - (Suecica rediviva ; 71). - Faksimil med förord av W. Kock 

Swedish books 1280-1967 : a select guide to reference literature on Sweden / chosen and described by  Sten G. Lindberg … . - Stockholm 1968. - (Kungliga bibliotekets utställningskatalog ; 51). - S. 25 f. 

Lillemor Lundström 

 
Svenskt tryck före 1700