OLAUS PETRI (1493-1552)

"En Christelighen formaning til Sweriges inbyggiare"... 
[Stockholm, Kungl. Tryckeriet 1528]
 

Format: Qvarto (4:o) 
Kollation: A-B4 
Omfång: [16] sidor 
Typsnitt: Schwabach 
Band: Biblioteksband, 1800-tal 
Yttre mått: Ca 19,5 x 15,5 cm 

Avbildat exemplar: KB:s exemplar ur huvudsamlingen. 
KB:s exemplar i huvudsamlingen och i Rålambska samlingen är av samma sättning. Någon obetydlig skiljaktighet kan dock förekomma (t.ex. har i det Rålambska exemplaret på B3 versosidan den första bokstaven, ett l, "hoppat" ovanför raden). 

Kända exemplar: KB 2 exemplar, varav ett i Rålambska samlingen;  Uppsala universitetsbibliotek, Palmskiöldska samlingen; Det kongl. Bibliotek i Köpenhamn; Oxford, Magdalen college 
 

KOMMENTAR 
Olaus Petri var en ivrig reformator av den svenska kyrkan och en av 1500-talets stora personligheter. Under de första reformationsåren gav han ut en rad grundläggande protestantiska skrifter, bland annat en översättning till svenska av Nya testamentet (1526). Gustav Vasa tog i hög grad hans tjänster i anspråk och anställde honom under några år som Stockholms stads sekreterare med uppgift att föra magistratens protokoll i den så kallade tänkeboken. 1543 utnämndes Olaus Petri till kyrkoherde i Storkyrkan. 

Vid Gustav Vasas kröning i Uppsala domkyrka den 12 januari 1528 höll Olaus Petri kröningspredikan. Dokumentet, som publicerades och presenteras här, har karaktär av ett politiskt program. Predikans två avdelningar behandlar kungens respektive undersåtarnas plikter. Författaren tecknar en idealbild av en protestantisk furste, en Guds företrädare på jorden som skulle utföra Guds vilja och tjäna folket. Statens uppgift var framför allt att vaka över människornas moraliska och religösa uppfostran, bland annat genom att inrätta skolor och bekämpa brottslighet. Folket skulle lyda kungen och hans ämbetsmän. 

Som tänkare och skriftställare utmärks Olaus Petri av frimodighet och skärpa. Han uttryckte sig enkelt och kärnfullt och han skrev på svenska, vilket var ovanligt på den här tiden. Före 1526, då Olaus Petri inledde sin publicistiska bana, hade endast ett tiotal skrifter utkommit på svenska språket. Kröningspredikan betecknas som ett mästerstycke och är ett bra exempel på författarens språkliga stil som anses ha bildat grunden för den så kallade nysvenskan, vårt moderna språk.


LITTERATUR 
Collijn I., Sveriges bibliografi intill år 1600. - Uppsala 1934-38. - Bd 1. 1478-1530, s. 343 f. 

Olaus Petri, Samlade skrifter af Olavus Petri / utgivna under redaktion af Bengt Hesselman. - Uppsala 1914. - Bd 1 

Schück H., & Warburg K., Illustrerad svensk litteraturhistoria. - 3:e fullständigt omarb. uppl. utgiven av H. Schück . - Stockholm 1927. - D. 2 : Reformationstiden och stormaktstiden, s. 46 

Lindroth S., Svensk lärdomshistoria : medeltiden, reformationstiden. - Stockholm 1975. - S. 233 ff. 

Lillemor Lundström

 
Svenskt tryck före 1700