JOHANSSON, Lars (kallad LUCIDOR, 1638-1674)  

"Lucida intervalla, Eller Goda och Gudeliga Tankar om Menniskians Dödelighet och Werldens Fåfängelighet" Tryckt 1685  
Format: Oktav (8:o) 
Kollation: A-B4
Omfång:  [16] sidor 
Typsnitt: Fraktur 
Band: Biblioteksband, 1800-tal 
Yttre mått: 16 x 9,5 cm 

Avbildat exemplar: KB:s exemplar ur Rålambska samlingen

Kända exemplar: KB 2 exemplar, varav ett i Rålambska samlingen   

KOMMENTAR
Lucidor var en originell och egensinnig natur, till synes sorglös och uppsluppen, en poet som tycktes dikta för att det roade honom. Han var djärv och fantasifull och utrustad med en humor som tilltalade 1600-talets människor. Samtidigt finns i hans diktning både cynism och dyster lidelse. 

Framför allt ägnade sig Lucidor åt att skriva tillfällesvers, det vill säga bröllops- och begravningsdikter. Då han 1669 utan att vara ombedd författade en vers - Gilliare Kvaal - till friherre Conrad Gyllenstiernas bröllop råkade han illa ut och kastades i fängelse för bland annat ärekränkning (se t.ex. H. Schück, 1927, s. 366 ff.). Lucidor frikändes men fick en förmaning att i fortsättningen uttrycka sig försiktigare. Sannolikt var det under fängelsetiden han skrev sin kända dikt Skulle Jag sörja då wore Jag tokot. 

Genom sina realistiska dryckesvisor med motiv från tidens krogliv kan han sägas vara en föregångare till nästa sekels mest älskade poet, Carl Michaël Bellman. Vid sidan av dessa bacchanaliska alster skrev Lucidor psalmer och andliga visor. Inom den religiösa diktningen framstår han som en stor förnyare och tillhör - jämte bland andra Samuel Columbus - en riktning som började göra sig gällande under 1670-talet och som präglas av en konstnärlig strävan i psalmdiktningen. Lucida intervalla är titeln på ett litet häfte med tre andliga sånger som ger goda prov på skaldens lidelsefulla och personliga stil. En av psalmerna, Herre Gud för tig iag klagar, finns fortfarande (i beskuret och hårt bearbetat skick) i 1986 års svenska psalmbok. 

Häftet publicerades elva år efter författarens död. (Visorna är i modern tid tonsatta och utgivna av U. Bagge, 1993.

I samlingsvolymen Helicons Blomster, som trycktes i slutet av 1680-talet, ingår även visorna ur Lucida intervalla. 

LITTERATUR 
Collijn I., Sveriges bibliografi : 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning . - Uppsala 1942-44. - Bd 1, sp. 426 

Cullhed A., "Barockpoeten Lucidor". - I: Solens flykt. - Stockholm 1993. - S. 37 ff. 

Johansson L. (Lucidor), Samlade dikter av Lucidor / utgivna av F. Sandwall. - Stockholm 1914-30. - (Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet ; 4:1-2)

- Samlade dikter / utgiven med inledning och kommentar av S. Hansson. - Stockholm 1997. - (Svenska författare ; N.S.)

Karlfeldt E.A., Skalden Lucidor : med illustrationer från dåtidens Stockholm. - Stockholm 1914 

Liedgren E., Svensk psalm och andlig visa. - Stockholm 1926. - S. 290 ff. 

Lucidor / utgiven av U. Bagge. - Stockholm 1993. - Tonsättningar av U. Bagge 

Olin L., Om Lars Johansson Lucidor, hans levnad och andliga diktning. - Trelleborg 1974 

Schück H., & Warburg K., Illustrerad svensk litteraturhistoria. - 3:e, fullständigt omarb. uppl. utgiven av H. Schück. - Stockholm 1927. - D. 2 : Reformationstiden och stormaktstiden, s. 362 ff. 

Lillemor Lundström

 
Svenskt tryck före 1700