BUREUS (BURE) Johannes (Johan) Thomae Agrivillensis (1568-1652)

J T A Bureus "Runa ABC boken Prentat j Stockholm, uthi framl: A. Gutterwitzes Werkstadh, alraförst, årom etc. 1611.  
Under sådant Konungzlighit förbudh, At ingen Swensk ABC book, skal uthi nästföljande åhr tryckias eller någhor städhes brukas, Runor föruthan : Och medh then frijheet, at ingen uthan Johan Bures wilie, skal hafwa macht någhon Swensk ABC book, hwarken utrijkes eller inrijkes, tryckia lata, widh thet wijte uthi Privil : förmäles etc."   

Format: Oktav (8:o) 
Kollation: [A8
Omfång: [16] sidor 
Typsnitt: Runor, fraktur, schwabach, antikva 
Typerna till runorna, som är påtagligt influerade av antikvan, har formgivits och eventuellt också skurits av författaren själv. Möjligen förhåller det sig så att texten medvetet arrangerats som prov på olika typsnitt. 
Band: Biblioteksband, 1800-tal 
Yttre mått: 16 x 10 cm 

Avbildat exemplar: KB:s exemplar A 
I KB:s exemplar B (Rålambska samlingen) saknas privilegietexten på titelsidan. Ovanför impressum återfinns istället författarens initialer: "I T A B". Övriga sidor är av samma sättning som exemplar A. 

Kända exemplar: KB 2 exemplar,  A och B, det senare i  Rålambska samlingen;  Linköping stadsbibliotek, Stiftsbiblioteket 2 exemplar (motsvarande KB:s A och B) 

Runa ABC boken utgavs som (något förminskat) faksimil 1961 av Bokgillet i Uppsala. 

Upplagor: 
"Svenska ABC boken medh runor." 
"Stockholm 1612. medh tije åra frijheet." [Gutterwitz verkstad]
Titelsidan i KB:s exemplar avbildas här. Ytterligare ett exemplar finns bevarat i Bondeska boksamsamlingen på Ericsberg.

I KB finns även Bureus eget korrekturexemplar till en ny utgåva:
"Runa ABC boken […] Tryckt i Upsala, af Eskil Matzson år 1624." Som exempel på hans rättningar visas några sidor:  Uppslag 1 , 2. Boken utgavs troligen inte med ovanstående titel. Istället utkom: 
"Den Svenska ABC Boken, På thet enfalligeste så stält, at de vanlige bokstavarne lämpa sigh efter Runerne, och bådhe semias medh wår vanlighe Pronunciation […] Trykt i Upsala, af Eskil Matzson , år, 1624." [Längst ner på sista sidan författarens initialer:] "J. T. A. B." 

KOMMENTAR
Bureus var sin tids mest lärde man, en så kallad polyhistor, originell och självständig. Dessutom var han både konstnärligt och tekniskt begåvad. Han innehade flera höga ämbeten, såsom riksarkivarie, kungl. bibliotekarie och (i praktiken) även riksantikvarie. Bibliotekarietjänsten innebar att han kom att bli Kungl.bibliotekets förste chef. 

Genom sina omfattande studier av runor blev Bureus en föregångare inom den svenska fornforskningen och grundlade 1600-talets antikvariska verksamhet i Sverige. Vid den här tiden var fornforskning liktydig med insamling och studium av gamla dokument och inskriptioner, mynt, sigill och dylikt. Bureus forskningar i den götiska fornskriften hade sin grund i hans stora intresse för språk och för den medeltida judiska lära som kallas kabbala. Genom att studera kombinationer av siffror, bokstäver med mera ansågs denna lära, som har sitt ursprung i Gamla testamentet, ge kunskap om Gud och det gudomliga. Bureus menade att runradens ålderdomliga tecken var ägnade att skänka denna mystiska och åtråvärda kunskap. 

Med sin ABC-bok ville Bureus aktualisera kännedomen om runskrift. Alla barn borde lära sig runor i skolan, ansåg han. I texten längst ned på titelbladet heter det att samtliga ABC-böcker som trycks följande år ska ha runor samt att författaren har privilegium på utgivningen av alla sådana publikationer. (Se även 1612 års upplaga.) 

Bureus har också berikat sitt land typografiskt genom att han formgivit runtyperna. (Enligt S. G. Lindberg, 1956, s. 341 f. ska Bureus även ha uppfunnit det typsnitt som benämns kurrentfraktur och tillhör då avgjort vår typografiska historia.)

LITTERATUR 
Bengtsson B., Svenskt stilgjuteri före år 1700 : studier i svensk boktryckerihistoria. - Stockholm 1956. - S. 171 ff. - Rec. av S. G. Lindberg i Grafiskt forum 1956, s. 295 ff., 340 ff. 

Collijn I., Sveriges bibliografi : 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning. - Uppsala 1942-44. - Bd 1, sp. 122 f. 

Hildebrand H., "Minne af riksantikvarien Johannes Bureus".  - Stockholm 1908. - (Svenska akademiens handlingar ; 23). - S. 57 ff. 

Klemming G. E., Ur en samlares anteckningar. - Stockholm och Uppsala 1883-86. - S. 105 f., 107 

Lindroth S., Svensk lärdomshistoria : stormaktstiden. - Stockholm 1975. - S. 237 ff. 

Schück H., Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : dess förhistoria och historia. - Stockholm 1932. - Bd 1, s. 64 ff. 

Swedish books 1280-1967 : a select guide to reference literature on Sweden / chosen and described by Sten G. Lindberg… . - Stockholm 1968. - (Kungliga bibliotekets utställningskatalog ; 51). - S. 19 

Lillemor Lundström

 
Svenskt tryck före 1700