"Kongl: Mayst:tz(!) Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter."

[Stockholm], Georg Hantsch 1666

 

Format: Qvarto (4:o)
Kollation: A4
Omfång: [8] sidor
Typsnitt: Fraktur
Yttre mått: 20x16 cm (häftat)

Avbildat exemplar: KB:s exemplar ur huvudsamlingen
KB har ett flertal dubbletter:1 exemplar i vardera samling 2 och 3, 1 exemplar i Rålambska samlingen, 2 exemplar i Kurt Winbergs samling av årstryck, varav ett ihopfogat med kompletterande bestämmelser (jfr nedan).

Upplagor: 1669, 1683, utgivna med kompletterande bestämmelser m.m.

KOMMENTAR
Förordningen 1666, som huvudsakligen rör skyddet av fornlämningar, är utfärdad av Karl XI:s förmyndarregering med Magnus Gabriel De la Gardie i spetsen och är den första i sitt slag som utfärdats i något land. Plakatet är skrivet efter ett förslag av Johan Hadorph, som senare blev riksantikvarie. Han var en drivande kraft i Antikvitetskollegiet och kan betraktas som Sveriges förste arkeolog och genom sin insamlingsverksamhet grundare av vårt första fornsaksmuseum.

Samma år utgick också en förordning i form av ett brev till landets biskopar och andra högre kyrkliga ämbetsmän som skulle övervaka bestämmelserna. Här betonas insamlandet av föremål och dylikt, bland annat sades att prästerna var och en i sin socken skulle spåra upp och förteckna fornminnen av alla slag, inklusive traditioner, sagor, manuskript, sigill m.m. Insamlandet var en förutsättning för att materialet senare - som det heter - "til Wårt Rijkes heder" skulle kunna publiceras.

Plakatet 1666 följdes under 1670- och 80-talen av ytterligare två förordningar, båda utfärdade på initiativ av Hadorph. Sverige hade etablerat sig som ett kulturpolitiskt föregångsland.

LITTERATUR
Lindroth S., Svensk lärdomshistoria : stormaktstiden. - Stockholm 1975. - S. 248 f.

Schück H., Kgl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : dess förhistoria och historia. - Stockholm 1932-33. - Bd 1-2, s. 264 ff. resp. s. 343 ff., 360 ff.

2000-11-02

Lillemor Lundström

 
  Svenskt tryck före 1700